torsdag 30 januari 2014

Jag är på väg till Kanaans land
1. Jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg,
tack, Gud,
jag är på väg.

2. Jag bad min bror att följa med...


3. Jag bad min syster följa med...


4. Jag bad min chef att följa med...


5. Går ingen med, går jag ändå...


6. Går inte du, låt barnen gå...


7. Går inte du, låt mamma gå...


8. Är du på väg, vänd inte om...


Text och musik: "Traditionell", övers. A.H. 2013

lördag 25 januari 2014

Sjung nu för Gud den nya sångenAlt. (trol. mer ursprunglig) koralvariant:


1. Sjung nu för Gud den nya sången,
hans under är i sanning stort!
Den onde fienden är fången;
hans högra hand har detta gjort.
Sin frälsning har han uppenbarat,
sin rätt för folk av alla slag.
Han har sitt eget folk bevarat 
i trofasthet från dag till dag.

2. Den frälsning som han vann åt alla
har jordens ändar nu fått se.
Stå upp, låt hyllningsropen skalla,
brist ut i jubel, dansa, le!
Ja, lova Herren med din harpa,
stäm upp din sång med helig fröjd,
blås i trumpet med toner skarpa,
stöt i basun mot himlens höjd!

3. Stäm in nu, alla jordens länder,
i havets sång som brusar, hör!
Må alla älvar klappa händer
och bergen sjunga högt i kör!
Ja, de skall jubla, ty han kommer,
vår Herre kommer till sin jord.
Rättfärdigt han all världen dömer,
han dömer med sitt starka ord.

Kristus i mig är en källa till liv


//: Kristus i mig är en källa till liv ://
Jag är i Kristus en källa till liv,
en källa till liv.

Text: © Margareta Melin (publ. med tillstånd


måndag 13 januari 2014

Nu firar vi med glädje stor
1. Nu firar vi med glädje stor
att Kristus upp till himlen for.
Lovsjung nu Gud med hjärtans fröjd:
vår Broder for till himlens höjd.

2. Rum har han där åt oss berett,
där vi får bo i evighet. 
Han är vår Broder huld och blid,
Guds änglar gläds med oss därvid.

3. Med oss så är nu ingen nöd,
ty Satan, synd och evig död
har Kristus för oss nederlagt,
just som hans ord oss förutsagt.

4. Han sänder oss sin helge And´
att lösa oss ur syndens band
och ge oss tröst av Herrens ord,
förhindra satans själamord.

5. Så bygger han sin kristenhet
till evig fröjd och salighet.
Står vi i tron på Jesus Krist,
så får vi hjälp i all vår brist.

6. Nu tacka Gud i varje stund
och prisa högt av hjärtans grund.
Lovsjung nu honom så med fröjd,
att det hörs upp till himlens höjd!

*7. Gud Fader vår i evighet,
dej sjunger nu din kristenhet
lov, ära, tack med glädjens flit,
till dej står all vår tröst och lit.

*8. Guds Son, du Herre Jesus Krist,
är härlig och allsmäktig visst.
Dej lovar nu din kristenhet,
ja, nu och i all evighet.

*9. Du helge Ande, sanne Gud,
du lär oss vandra i Guds bud.
Vi tackar dej för vad vi vet,
vill evigt prisa dej för det.

*10. Du heliga Treenighet,
låt oss få bli i evighet
i glädje och i himmelsfröjd,
dit Kristus är för oss upphöjd.

söndag 12 januari 2014

Vid Jesu hjärta är min vilostad

Alt. koral:1. Vid Jesu hjärta är min vilostad,
min trygga hamn där jag kan vara glad.
Hur häftigt livets stormar rasa må,
den hamnen är beständigt lugn ändå.

2. Han är den säkra grund som Fadern lagt,
på honom har jag byggt, som ordet sagt.
Från skulden fri, jag ej fördömas kan,
ty ende Sonen är min löftesman.

3. Väl växlar det för mej på livets stråt:
än blir det sång, än idel klagolåt.
Men under allt, i klar och mulen tid,
han är dock själv min salighet och frid.

4. Hans lov jag sjunga vill i fröjd och kval,
som led för mej i Kidrons mörka dal,
tills jag får somna ifrån sången här
och vakna säll vid harpoklangen där.

Från himlen kom änglar till herdar en gång

4

1. //: Från himlen kom änglar till herdar en gång ://
//: och sjöng mitt i natten en underbar sång ://

2. //: De prisade Herren med lovsångers ljud ://
//: och frambar sin hyllning åt världarnas Gud ://

3. //: Ett under som Gud åt oss mänskor berett ://
//: i Davids stad Betlehem hade de sett ://

4. //: De bar om den nyfödde Frälsaren bud ://
//: i krubban han låg, både mänska och Gud ://

5. //: Nu vad som än händer hans kärlek oss bär ://
//: vår Frälsare sänder vad bäst för oss är ://

6. //: Han banade vägen till himmelens sal ://
//: då själv han gick fram genom dödsskuggans dal ://

7. //: Vår börda av synder tog han på sej då ://
//: så vi skulle himmelens salighet nå ://

8. //: I världen är oro och möda och strid ://
//: men invid hans kors får vi vila och frid ://

9. //: Till himlarnas Herre vi höjer vår sång ://
//: och ber att han för oss till himlen en gång ://

Lycksalig är den lilla flockAlt. koral:Alt. koral:


Alt koral:1. Lycksalig är den lilla flock,
den gode Herdens hjord,
som trots all världens hot och pock
dock hör och tror hans ord!
Fast fienden är verksam än,
de äger dock en mäktig vän
och vandrar, ledda av hans hand
hem till hans eget land.

2. Med nya hjärtan vandrar de
i kärlek, tro och hopp.
De tror, fastän de inte ser,
och lyfter blicken opp
från mörker, ovisshet och nöd,
ja, från förgängelse och död,
till landet där all tro, allt hopp
fullbordar snart sitt lopp.

3. Men kärleken, den upphör ej,
ty kärlek evig är
och ej som tron och hoppet, nej,
den slutar aldrig där.
Blott högre, högre stiger den
hos Gud som själv är kärleken.
Att älska blir vår salighet
hos Gud i evighet.

4. Men Jesus, är jag en av dem
som hör till skaran din?
Går jag med dej på vägen hem
och får jag komma in?
Gör nu den saken riktigt klar,
för mej, för alla och envar.
Säg, är vi dina sanna får
som följer dina spår?

5. Rannsaka, Herre, hjärtat mitt.
Du, endast du, det kan!
Och låt det evigt vara ditt,
min käre Löftesman!
Du som har löst mej med ditt blod
långt innan jag din nåd förstod,
o lär mej du att älska dej,
jag vet du älskar mej!

6. Och när du frågar sen min själ
om jag nu älskar dej,
jag svarar: du mej känner väl,
du utrannsakar mej,
du vet, att fastän jag är svag
och jämt i kamp mot syndens lag,
jag ville gärna älska dej
som först har älskat mej.

7. Om än ibland med tvekan så
jag svarar dej ännu,
så vet jag till min tröst ändå
att du ej tvekar, du.
Du älskar mej i lust och nöd,
du vän och brudgum vit och röd,
och en gång ska jag älska dej
som du nu älskar mej.


lördag 11 januari 2014

Till det härliga land ovan skyn

1. Till det härliga land ovan skyn
vi i tron skådar upp redan här,
ty ett hem, fast fördolt för vår syn,
har vår Jesus berett åt oss där.
//: Om en kort liten tid
får vi mötas på himmelens strand ://

2. Även vi på den ljuvliga strand
ska få sjunga de saligas sång,
när vi, lösta från dödliga band,
får vår Frälsare skåda en gång.
Om en kort...

3. Hos vår älskade Fader och Gud
vi vårt offer och tack lägger ner
för den kärlek han skänker sin brud
och den nåd som han dagligen ger.
Om en kort...

onsdag 8 januari 2014

Kom, Sanningsande, som oss lär

1. Kom, Sanningsande, som oss lär
att Jesus Kristus livet är,
och att du ingen annan vet
än honom till vår salighet.

2. Kom, ljusets Ande, led oss så
att vi på livets väg kan gå,
så att vi ej från Skriftens grund
en hårsmån viker någon stund.

3. Gud Faders Ande god, kom hit
med himlens eld och kärleksnit!
Lägg på vår tunga nådens röst
med livets ord till evig tröst!

fredag 3 januari 2014

O så hastigt de flyrAlt. melodi:
1. O så hastigt de flyr, våra dagar och år,
ja, det är såsom flöge vi bort!
Som den härliga sommar och blommande vår
är vår livstid förgänglig och kort!
Som en nattväkt framskrider, omärkligt förgår,
så försvinner för oss våra år.

2. O så hastigt de flyr, våra dagar och år,
lika strömmen som sjunker i hav!
För var knäpp, för vart slag, som en pendel här slår,
utav livet ett stycke klipps av.
Snart därframme vid gränsen envar av oss står,
då de flytt, våra dagar och år.

3. O så hastigt de flyr, våra dagar och år!
Djupt i stoftet vi böjer oss ned,
och vi beder: För Frälsarens pina och sår,
för den smärta på korset han led,
ack, förlåt oss, o Fader, vår syndaskuld svår,
vad vi felat det nyssgångna år!

4. Och om nådigt du skänker oss ännu ett år,
o, giv kraft med förlåtelsens frid!
Låt oss märka, att jämt vid vår sida du går,
så vi modigt kan kämpa vår strid,
så vår fiende aldrig besegra oss får
i det kommande, okända år!

5. Och när sist de har flytt, våra dagar och år,
och vårt timglas har helt runnit ut,
och den härliga evighetsdagen uppgår,
den som aldrig skall få något slut:
Herre, giv, att envar av oss fira då får
i din himmel sitt evighetsår!