lördag 31 maj 2014

Guds rikes sommar, i Ordet lovad
1. Guds rikes sommar, i ordet lovad, 
har inte den börjat närma sej? 
Har fikonträdet ej börjat knoppas, 
om än omärkligt för dej och mej? 

2. Har turturduvan i våra dagar 
ej låtit höra sin stilla röst, 
och går Guds Ande ej fram bland folken 
och bringar frälsning och liv och tröst? 

3. Och månne Herren ej börjat samla 
de spridda barnen av Jakobs hus, 
så Sions murar kan åter byggas 
och Juda fröjdas i Herrens ljus? 

4. Ja, själva bullret av strid och tvedräkt, 
hör inte detta till tecknen med? 
Guds rikes sommar går fram ur stormen, 
ett saligt rike av frid och fred. 

5. Pris vare Herren för förebuden 
till löftets sommar, en gyllne tid! 
Pris vare Herren för morgonstjärnan, 
som bådar dagen, så ljuv och blid! 

6. Pris vare Herren, ja, han ska kröna 
med rik fullbordan vårt framtidshopp! 
Så må vi vila i frid vid löftet 
och glada lyfta vårt huvud opp!

Det står Guds folk en sabbatsvila åter


1. Det står Guds folk en sabbatsvila åter,
när arbetsveckan en gång slutad är,
en sabbatsdag, då Herren Jesus låter
de sina evigt vara där han är.

2. Där Herren Gud ska torka deras tårar;
ej värk, ej rop, ej död ska vara mer.
Det första är förgånget, allt som sårar;
en evig glädje Gud de sina ger.

3. Församlade från alla jordens länder
de står tillbedjande vid Lammets tron
med segerpalmerna i sina händer
och höjer till Guds ära lovets ton.

4. O Herre, när din sabbat en gång randas
och vi hos dej i evig frid får bo,
låt då vår sång i helgonkören blandas 
och låt oss se vad vi idag får tro!

Låt bli att ängslig gå

Alt. koral:


Alt. koral:1. Låt bli att ängslig gå!
Du slipper gå förlorad!
Betänk att Jesus burit all din dom och nöd!
Du blev av honom då
till evigt liv utkorad,
när han för dej och mej och världen all blev död.
Behjärta detta,
dej därav mätta,
det räcker till i evighet att leva av!
Så var då ej försagd,
se, grunden är nu lagd
att evigt bygga, bo och stödja sej uppå.
Kom, låt oss tacka Frälsaren som ställt det så!

2. Vi hakar fast vår tro
i Medlarens försoning,
sen låter vi det som han vill gå vind för våg.
Vi njuter salig ro 
i denna trygga boning,
från allt vad oro heter är nu vänd vår håg;
ty saligheten
och härligheten
i alla evigheters evighet är vår.
Ja, fröjda dej, min själ,
förgät allt jordens gräl,
och sträck din ande upp till himlens tempelkor!
Där är din far, din bror och hela släkten stor.

3. Jag är ock hemma där,
fast hyddan nere vankar.
Mitt hemvist är hos Gud och milde Frälsaren.
Helt viss jag därpå är,
ej felar mina tankar,
att även jag har fått ett hem i himmelen.
Där är mitt näste,
mitt bo och fäste,
mitt paradis, o ja, min stora, fria stad.
Mitt arv är i förvar
hos Gud, min käre Far,
dock fattas mej för denna tid ej minsta grand,
men en gång får jag arvet helt utav hans hand.

4. Jag lever och jag dör
i Jesu trygga armar,
jag för hans ögon är, i honom är min frid.
Där ingen bort mig för,
fast fienderna larmar,
det är mej nog att Jesus är mej evigt blid.
Mitt hjärta glädes,
ty mej tillstädes
att gå inom förlåten till min rätte man.
Hans kärleks överflöd,
hans marter, blod och död
är det, vari min frid och salighet består.
Ja, amen, det är sant, idag liksom igår!

Se till mej i nåd
1. Se till mej i nåd,
led mej i ditt råd,
käre Fader i det höga!
Låt ej synd och flärd
eller kött och värld
vända bort från dej mitt öga!
Må jag vara funnen uti Kristus blott,
verkligen i honom äga del och lott!
Se till mej i nåd,
led mej i ditt råd,
käre Fader i det höga!

2. Låt din Ande god
ge mej kraft och mod
att din vilja gärna göra!
När jag oviss är,
hjälp mej, Herre kär,
att din röst då kunna höra.
Och i samma stund din vilja blir mej klar,
lär mej följa den av hjärtat alla dar!
Låt din Ande god
ge mej kraft och mod
att din vilja gärna göra!

3. Bjud mej vad du vill,
ge blott kraft därtill,
du som allt förmår allena!
Verka det i mej
som behagar dej,
och behåll mej vid det ena,
att jag dej av hjärtat alltid frukta må
och i trons förening alltid med dej stå!
Bjud sen vad du vill,
ge blott kraft därtill,
du som allt förmår allena!

4. Led mej vid din hand
genom stridens land
hem till rätta fadershuset;
led och för mej så
att jag vandra må
som ett ljusets barn i ljuset!
Och när livets afton nalkas småningom,
också i min sista strid med seger kom!
Led mej vid din hand
genom stridens land
hem till rätta fadershuset!

Är färden något stormigAlt. koral:

1. Är färden något stormig -
det går ju hem ändå!
Och når jag bara hemmet
ska jag min vila få.
Ty hur det är och kännes
med överträdelsen,
den väger ej upp gåvan:
den käre Frälsaren!

2. Att synden överflödar
och ofta stör min ro,
det får jag nogsamt känna,
det slipper jag att tro.
Men märk, att nådegåvan
dock gäller mycket mer,
ty synden är borttagen,
som jag i Ordet ser.

3. Vi har ju alla syndat
och dött när Adam dog,
men genom denne Ene
har vi fått övernog,
ty det som genom Adam
har kommit över oss
har Kristus själv borttagit
- nu slipper vi förgås.

4. Och jag får lov att fröjdas
i Gud, min Frälsare,
som så har älskat världen
och dött för syndare.
Han lever, jag får leva
i tid och evighet.
Det är vad jag behöver,
det bästa som jag vet.

5. Upprättelsen är större
än fallet, Gud ske pris!
Och fastän jag vet intet
är Gud allena vis
och skall nu inte döma
och kräva mej igen
för skulden som betalats
av Sonen, Frälsaren.

6. Visst har vi skäl att fröjdas
och fira jul i tron,
ty Gud har inte skonat
sin egen käre Son.
Han är vår rätte Fader
- och trots vår uselhet
hans hjärta är detsamma,
förändras ej för det.

7. Han vet vad du behöver
och tänker jämt därpå.
Han ömt och strängt dej fostrar,
din arvsrätt visas så.
Om än han sej fördöljer
har han dej lika kär,
du barn och medarvinge
som nu i Kristus är.

8. Guds underliga ledning
går ändå därpå ut
att du skall frälsas, leva
och få ett saligt slut.
Var honom underdånig
i trons enfaldighet,
och allt blir väl, blott Kristus
är din rättfärdighet.

Jesus, själens enda tröst


Alt. koral:


1. Jesus, själens enda tröst,
ge mej skydd invid ditt bröst,
medan havets vågor slår,
vilda stormar kring mej går.
Mej i dina armar slut
till dess stormen rasat ut,
led mej under resan lång
fram till himlens hamn en gång!

2. Annan tillflykt har jag ej,
lämna mej ej ensam, nej!
Hjälplös ser jag upp till dej,
uppehåll och trösta mej!
Du är all min tröst, mitt stöd,
enda hjälp i liv och död.
Stanna kvar hos mej och var
mot det onda mitt försvar!

3. Jesus, du är nog för mej,
mer än allt jag har i dej.
Du som är den svages stöd,
hjälp och lindra i all nöd. 
Du har idel helighet,
jag har orättfärdighet,
jag är oren, full av skuld,
du är nådig, god och huld.

4. Nåd i överflöd du ger
nåd för synd och skam du ser,
låt mej genomtvagen bli,
fri och helad inuti.
Du är livets källa klar,
låt den strömma underbar,
bli en källa inom mej
som för evigt ärar dej.

Kom nu alla, ljuder ordet
Alt. koral:


1. Kom nu alla, ljuder ordet
från den gode Herdens mun.
Kom nu alla till den fria,
till den öppna Sions brunn!
Här är vila för den trötte,
läkedom för varje sår,
här är mitt i jordens vinter
försmak av en himmelsk vår.

2. Ljuvliga och glada budskap,
kära evangelium,
kalla, samla alla, alla
från de skilda jordens rum:
vinnaren på livets höjder,
fången i sin dystra cell,
barnet i sin ljusa morgon,
åldringen i livets kväll!

3. Under solen, säger Skriften,
är dock allt fåfänglighet,
inget band som inte brister
hur vi än vill knyta det,
ingen blomma som ej fäller
sina blad för höstlig vind,
ingen ros som inte vissnar
på den glada ungmöns kind.

4. Må vi därför lyfta blicken
över jordens skuggor opp,
lyfta blicken högt mot målet
för vårt vissa framtidshopp.
Där är glädjen evigt hemma,
Herren Jesus själv är där.
Men hans starka armar bär oss
alla dagar även här.

5. Ja, de sträcks, hans herdearmar,
dag från dag och år från år
efter dej och mej beständigt,
där vår väg i djupet går.
Och de sluter sej så gärna
med osäglig trofasthet
kring det hjärta, som på jorden
ingen annan tillflykt vet.

6. Hur de faller, livets lotter,
och vad än oss trycker än,
må vi dock till honom ila
varje dag på nytt igen!
Må vi vila vid hans löfte:
"jag ska ge er frid och ro",
tills vi saligt i hans gårdar
snart till evig tid får bo!

fredag 30 maj 2014

Kom till Jesus idag
1. Kom till Jesus idag, 
så är Faderns behag, 
se han väntar på dej och på mej! 
Du får tro dina synder förlåtna idag, 
ja, all salighet erbjuds nu dej. 
I sin blodiga skrud 
Jesus led för sin brud, 
hör, ja hör hur han sänder oss bud!  
Kom till Jesus idag, 
så är Faderns behag, 
se han väntar på dej och på mej! 

2. Med förhärligad kropp 
Segerhjälten stod opp 
ut ur graven - Guds amen det var. 
Han har fött oss på nytt till ett levande hopp, 
ty i döden vår borgen han var. 
Säg nu synden farväl, 
var ej längre dess träl, 
nu när Jesus befriat din själ! 
Kom till Jesus idag, 
så är Faderns behag, 
se han väntar på dej och på mej!  

3. Det är allvar och sant: 
Kristi blod är en pant 
på att lösen från synden är gjord. 
Ej åt Gud kan du ge ens den ringaste slant, 
men du bjuds nu till Frälsarens bord. 
Sin lekamen, sitt blod, 
nådens mäktiga flod, 
han oss bjuder, barmhärtig och god. 
Kom till Jesus idag, 
så är Faderns behag, 
se han väntar på dej och på mej!  

Vak upp! Hör, väkten ljuder1. Vak upp! Hör väkten ljuder
från Sions murar än.
Se, nådens sol dig bjuder
en bättringsdag igen.
Men snart skall budet fara
från livets Furste ner
och i hans namn förklara
att ingen tid är mer.

2. För sent skall syndarn vakna
där ingen morgon är,
där han skall evigt sakna
den nåd han spillde här,

där inga böner höras,
där ingen bättring sker,
ty kan väl bättring göras
då ingen tid är mer?

3. O du i synden döde!
Se denna evighet,
där allt är mörkt och öde
och ej av ändring vet.
Att synden hopplöst minnas:
o mask, som ro ej ger!
Ack, kan väl hoppet finnas,
då ingen tid är mer?


4. Vak upp! Hör, ropet skallar:
Nu är behaglig tid!
Nu gå dit Herren kallar
med bön och bot och strid.
Vill du den nåd förnimma,
som syndarn bjuds ännu,
så tänk var dag, var timma,
att nu är tid, blott nu.

Se Kristus är densamme1. Se, Kristus är densamme,
vad än förvandlas här!
Guds barn, snart är du framme,
den tanken ljuvlig är.
Är dagen lång, den skrider,
du närmar dej ditt hem
och flyttar glad omsider
in i Jerusalem.

2. Hur ljuvt att där få vakna
som barn i Faderns hus!
Där slipper du att sakna
en kännbar frid och ljus.
Hur skönt att se och smaka
hur ljuvlig Herren är!
Det bästa är att vara
hos Gud, vår Fader kär.

3. Och Gud är angelägen
att få oss hem, min vän!
Bygg ingen borg vid vägen,
du har ej långt igen.
Kanske till ringa nytta
du har så bråttom här,
du ska ju ändå flytta,
du gäst och främling är.

4. Må åren gärna flykta,
om Jesus är min vän!
Hans ord det är min lykta,
som lyst och lyser än.
Och han vill oss bevara,
omhägna med sin nåd;
fastän vi står i fara,
så vet han alltid råd.

Nu går ett nådigt Herrens år1. Nu går ett nådigt Herrens år
i evighetens hamn
och hela världen återfår
ett nytt i Jesu namn.
Oändlig nåd har Gud oss gett,
och Herren Jesus den berett.
//: Halleluja, vår Gud! ://

2. Han mången ljum och iskall själ
gjort med sin kärlek varm.
Han mången bunden syndaträl
förlossat med sin arm.
Och Herden god fört fåren fram,
själv nådigt vårdat sina lamm.
//: Halleluja, vår Gud! ://

3. Ack, ville hela världen gå
till fårahusets dörr!
Då skulle varje mänska få
ett bättre år än förr
och varje dag bli jubelfest
hos nya testamentets präst!
//: Halleluja, vår Gud! ://

4. Och Herren vill att så ska ske,
han kallar oss till sej.
Han är en Gud för syndare,
o Gud, vi prisar dej!
Håll över oss din milda hand
och tänk i nåd på Sveriges land!
//: Halleluja, vår Gud! ://

5. Ditt evangelium, ditt ord
låt rätt förkunnat bli,
att själen bjuds till nådens bord
från dundrens Sinai!
Giv Andens ljus åt syndens barn
och riv du sönder satans garn!
//: Halleluja, vår Gud! ://

6. Sörj du för oss, o Herre själv,
så blir ju allting väl!
O Jesus, dränk i nådens älv
allt kiv och syndigt gräl!
Tänd tro och kärlek bland oss så,
att Kristi sinne råda må!
//: Halleluja, vår Gud! ://

7. Nu sjunger vi med himlens här:
Halleluja, vår Gud!
Ett evigt tack vi nu frambär:
Halleluja, vår Gud!
Nu allt vad liv och anda har
uppstämme lov till Gud, vår Far:
//: Halleluja, vår Gud! ://

[Textbearbetning och copyright Lennart Johansson, källa sångboken Lova Herren 1987,
publ. med tillstånd]

Nu allt är väl, ja evigt välAlt. koral:


Alt. koral: 1. Nu allt är väl, ja evigt väl!
Nu är jag hjärtligt nöjd.
Här har nu varje mänskosjäl
en skänk från himlens höjd,
som mer än tusen världar är:
Guds egen Son, vår broder kär!
Nu är jag hjärtligt nöjd.


2. Nu äntligen blir allting väl 
trots alla jordens kval. 
Om mej försmäktar kropp och själ 
i tidens jämmerdal: 
har jag på himlens tron en bror, 
då blir allt väl - min tröst är stor! 
Jag är av hjärtat nöjd.

3. Som barnen hade kött och blod,
så skulle han det ha.
Han blev oss lik, fast ren och god,
en verklig människa.
Guds Son med oss i syskonlag,
av kvinna född som du och jag!
Nu är jag hjärtligt nöjd.

4. Se, det var evighetens råd,
försoningsgåtan stor:
ack, under av en evig nåd:
Guds Son blir mänskors bror
och sina bröders borgesman!
Ja, i hans död min synd försvann
och jag är hjärtligt nöjd.

5. Jag är i mej en bunden träl,
i Kristus är jag fri.
Min gamle Adam gör min själ
otaligt bryderi,
men när Guds egen Son för mej
blir människa och offrar sej,
då är jag hjärtligt nöjd.

6. Då vågar jag ej låta bli
att tro och vara nöjd,
då vågar jag ej se förbi
försoningsvärdets höjd.
Ty är den stor, min syndaflod,
långt större Lammets död och blod.
Jag är av hjärtat nöjd.

7. Nu allt vad mänska heter, kom
till denna julfröjd ren!
Fast inte du är ren och from,
du likaväl är en
av dem som Gud till broder fått,
i himlens arv du har en lott.
Så var av hjärtat nöjd!

8. O, stäm då in med salig fröjd
i änglaskarans ord:
"Pris vare Gud i himlens höjd
och frid uppå vår jord,
till människor Guds välbehag."
Jag sjunger till min sista dag:
jag är av hjärtat nöjd!

Född av kvinna under lagen
1. "Född av kvinna under lagen" - 
se din broder i ett stall! 
Men i stallet börjar dagen: 
han har botat Adams fall. 

2. Barnaskap åt dej han vunnit, 
du står skriven i hans sår. 
Själv han döden övervunnit, 
Kristi seger är nu vår. 

3. Du som jag har svårt fördärvats,
syndar om och om igen.
Men vi har ändå förvärvats,
återlösts av Frälsaren.

4. Mot din Frälsare du väger 
dock så lite, käre vän! 
Synd och fromhet som du äger 
kommer ej i räkningen. 

5. Vad du känner, ser och tycker, 
det ska aldrig vägas här. 
Fastän mycket här dej trycker 
är du friköpt som du är. 

6. Börja då att honom lova, 
glöm så dina "men" och "ack"! 
För så outsäglig gåva 
kan du gärna säga tack! 


7. Visst vill Jesus gärna se dej,
hur bedrövligt det än gått.
Skiljebrev han ej kan ge dej,
skiljebrev har ingen fått. 

måndag 26 maj 2014

Herre, samla nu oss alla


Alt. koral:

Alt. koral:1. Herre, samla nu oss alla
kring ditt underbara ord!
Likt ett vårregn låt det falla
på vårt hjärtas torra jord.
Må du oss din Ande sända
och din eld ibland oss tända,
//: låt ett nådens under hända,
Herre, vid ditt rika bord! ://

2. Lär oss att i tro ta vara
på det ord oss givet är!
Led oss i ditt ljus, det klara,
på den väg som till dej bär!
Gör vårt hjärta för dej stilla,
låt ej otron oss förvilla,
//: Herre, låt oss ej förspilla
nådens stund, som nu är här ://

3. Må vi akta på den tiden
då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden

och vi får ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
vad vår själ kan saliggöra,
//: öppna du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud! ://

Min vanmakt har jag smakat
1. Min vanmakt har jag smakat
i frestelser och fall,
men vägrar att bli bunden
i modlöst självförakt.
Du söker mig i skammen,
din trofasthet är stor.
Jag skyndar till din godhet
som barnet till sin mor. 

2. I dig vill jag förbliva, 
mig gömma i din nåd, 
milt tuktas i din kärlek 
och mogna i din vård. 
Du ger mig mod att söka 
mitt sanna ansikte, 
det heliga och stilla 
som återspeglar dig. 

©Text: Margareta Melin 1980 (45 år), publ. med tillstånd.

söndag 25 maj 2014

Han väcker var morgon mitt öra


1. Han väcker var morgon mitt öra
att lyssna på lärjungasätt.
Han väcker mej upp till att höra
det ord som ska leda mej rätt.
Det finns inget budskap på jorden
som är mej mer dyrbart än orden 
från Frälsarens välkända röst.

2. Han vet att var timme på dagen
ska frestaren lägga försåt.
Han känner hur lätt jag blir dragen
långt bort på den villande stråt.
Men han som har krafter för andra,
min Frälsare, med mej vill vandra
från morgon till afton var dag. 

3. Så väcks varje morgon mitt öra
av Frälsarens ljuvliga röst,
som bjuder mej uppmärksamt höra
vad han har att säga till tröst,
till maning och varning och tuktan,
att Gud jag må tjäna med fruktan,
med kärlek, med tro och med hopp.

lördag 24 maj 2014

I Lammets död och smärta

1. I Lammets död och smärta
består mitt nådaval,
i hans uppstungna hjärta
och i hans själakval
jag anser mej intagen,
förlossad, friköpt nog
och detta på den dagen 
då han på korset dog.

2. Ja, ville varje tunga
om det som Jesus gjort
predika, tala, sjunga,
så nåddes målet fort.
Ni herdar, troget ropa
i Andens höga värv,
så att vi allihopa
må räddas från fördärv!

3. Nu kom, ni mänskor alla
till nådastolen fram!
Bland oss låt evigt skalla:
Halleluja, Guds Lamm!
Ha evigt pris och heder 
av dina köpta får!
Så glädjen ut sej breder:
Guds salighet är vår!

måndag 19 maj 2014

Då jag med bönen Fader vår
AMEN

1. Då jag med bönen "Fader vår" 
till Gud, min Fader kom, 
är det då säkert att jag får 
det jag bad honom om? 
Ja, han har gett mej Andens pant 
och Jesus lärt mej be. 
Vad Herren sagt är visst och sant, 
ja, amen, det ska ske! 

2. Och detta är det högsta av 
Guds trofasthets bevis, 
att han sin käre Son oss gav, 
sin nåd till evigt pris. 
Se, han vårt rätta Amen är! 
Kring honom står i glans 
likt en otalig stjärnehär 
Guds alla löftens krans! 

3. Så är den grund som bönen fått 
ej oviss eller svag. 
Till denna enda grunden blott 
har Gud ett gott behag. 
Han lovat att i Sonen kär 
ta mot vårt hjärtas bön. 
Ja, Jesus bönens Amen är 
och själv den trognes lön. 

4. Ja, om du Herren Jesus Krist 
av hjärtat håller kär, 
du trons förvissning ges till sist 
att få vad du begär. 
Ty han dej då till ljus och tröst 
sin gode Ande ger, 
som säger amen i ditt bröst 
till vad du honom ber.

Havens hav är nådens havAlt. svensk koral:1. Havens hav är nådens hav, 
över grus och gräs och grav 
svallar vindens mjuka brus, 
väller sommarns varma ljus. 

2. Herrens hav är kring vår ort. 
Här har himmelen sin port. 
Boken öppnas, livets älv, 
solen som är Kristus själv. 

3. Släcks en gång vår sommar ut, 
nådens hav har inget slut. 
På dess strand i himlens land 
samlas vi av Herrens hand.

Guds Lamm, hör, hela jorden

''

Alt. koral:VID EN HÄLSOBRUNN

1. Guds Lamm, hör, hela jorden
vill hedra din person:
din kyrka sjunger orden
i Andens kraft och ton,
med fågelskarors kvitter
är himlarymden full
och tusen blomsters glitter
betäcker jordens mull.

2. Du själv är hälsobrunnen
där livets flod upprann.
Dess like är ej funnen,
kom, drick här, alle man!
Här måste mörkret vika,
här livas kropp och själ:
kom, fattiga och rika,
och må för evigt väl!

Ge oss en pingstdag, Herre


Alt. koral:


1. Ge oss en pingstdag, Herre,
en nådens pingstvind än!
Ja, sänd din helge Ande
till oss från himmelen!

2. Ge åt den torra jorden
ett ljuvligt särlaregn,
så att den börjar blomstra
i nådens trygga hägn!

3. Du har ju lovat, Herre,
en ny, en salig tid;
så tänk på detta löfte,
vi binder dej därvid! 

Din Herre Gud i himlen skall du tjäna
1. Din Herre Gud i himlen skall du tjäna,
du kropp och själ skall honom anbefalla, 
hans helga namn du prisa skall allena, 
och det allena varje dag åkalla. 

2. Guds namn är heligt, härligt och förskräckligt, 
dess majestät uppfyller hela världen. 
Det kan du aldrig frukta här tillräckligt; 
det får ej brukas till en lek för flärden. 

3. Som Faderns pris utav din mun må höras, 
skall Sonens Jesu namn av dig upphöjas, 
i vilket alla släkten saliggöras, 
för vilket alla knän en dag skall böjas. 

4. Du skall ej svärja vid de skapta tingen, 
ty himlen är Guds tron, hans fotpall jorden. 
Ditt tal skall vara ja och nej, att ingen 
därvid må fresta dig till synd i orden. 

5. Ty djävulen vill dig hos Gud anklaga 
och dig i hjärta, själ och tunga snärja; 
han vill Guds helga namn ifrån dig taga 
och lära vid sitt onda namn dig svärja. 

6. Tag dig i akt! Vill satan du åkalla 
och bedja honom att din själ anamma, 
så är han herren, som skall dig befalla, 
och du hans träl är vorden med detsamma. 

7. Han är Guds fiende och din och allas. 
Du ropar honom; han är genast färdig. 
Han kommer nog, förutan att han kallas, 
han står då redan i ditt hjärta när dig. 

8. Var gång din tunga giver satan äran, 
i stället för att Herren Gud tillbedja, 
då flyktar himlens änglar med förfäran 
men du får alla onda andar glädja. 

9. Hjälp, milde Herre, oss av nåd bevara 
samt våra barn för sådan själafara, 
att vi ditt helga namn må trogna vara 
och därmed trygga stå mot satans snara. 

10. Ditt dyra namn, det över allting stora, 
det vill vi också över allting ära, 
det aldrig mer missbruka och förlora, 
men det ett evig tack och lov hembära.

Tro på vår Herre, älska varandra
1. Tro på vår Herre, älska varandra,
detta är grunden till lycka och frid.
Må vi oss lära
troslivet nära,
så att vår kärlek tillväxer därvid!

2. Hade jag allt, men kärleken inte

kvar i mitt hjärta, vad vore jag då?
Skal utan kärna,
irrande stjärna,
måste till sist ut i mörkret bortgå.

3. Har du ett större ljus än din broder,

visa då detta i kärlek, ty märk:
tron inget gäller,
bönen ej heller,
om den ej åtföljs av kärlekens verk.

4. Rena mitt hjärta, helga mitt sinne,

slut mej, o Herre, i kärlekens famn.
Kärleksfull gör mej,
led mej och för mej,
så att i allt jag kan ära ditt namn!

Min Gud, jag sjunker ner


1. Jag tänker på min Herre,
som alltid gjorde gott.
Den tack han fick för hjälpen
var spikar, hån och spott.
Han spikades på korset
för vad han gjort och sagt,
och folket ropa´  retsamt:
"Kliv ner om du har makt!"
Men du blev kvar på korset,

du dog i maktlöshet.
Så klart att dina vänner 
blev rädda då och smet.

2. Jag tänker på dig, Herre,
du känner all tortyr,
du är där fångar plågas
och där förföljda flyr.
Du känner till all ondska,
du vet vad våldet kan,
men du är ändå starkast
som döden övervann.
Din kärlek är det största,
det starkaste jag vet,
du bär oss genom döden
till dig i evighet.

©Text: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Nils Jacobsson, alt. Marta Bäckman (kan ej publ. här)
1. Min Gud, jag sjunker ner 
vid korsets fot och ber 
om denna djupa frälsning, 
som du av nåd oss ger. 
Min egenvilja krossa, 
all själviskhet fördriv. 
O Gud, mej helt förlossa, 
bli livet i mitt liv! 
Som hjorten efter vatten 
jag längtar efter dej, 
med Andens hela fullhet, 
o Gud, välsigna mej! 

2. O Jesus, helga mej
och dra mej närmre dej,
och till mitt sinnes ande,
o Gud, förnya mej!
Till hjärtats djup mej rena
i blodets purpurälv,
mej helt med dej förena
och fyll mej med dej själv.
Som hjorten efter vatten...


3. Det finns ej någon mer 
än du som frälsning ger, 
och ej ens himmel räcker 
om inte dej jag ser. 
Ej dina gåvor heller 
har värde utan dej, 
blott du mej tillfredsställer, 
blott du är nog för mej. 
Som hjorten efter vatten...

4. Min brudgum rik och skön,
jag är din kärleks lön,
mitt hjärtas djupa längtan
är svaret på din bön.
Mot din uppstungna sida
jag måste luta mej,
o, låt mej sedan lida
och fröjdas blott med dej!
Som hjorten efter vatten...

torsdag 15 maj 2014

Blygs du för din Herre Jesus

Finsk koralversion:


Ursprunglig koralversion:


1. Blygs du för din Herre Jesus,
han som tog din synd på sej?
Se, han blygdes likväl inte
att av kärlek dö för dej!
Vågar du ej låta märka
att du håller kärt hans namn?
Han på korset vågat mera
när han öppnat dej sin famn.

2. Räds du för en liten smälek,
fast den inte blir din död?
Se, han räddes ej för hånet,
när han tog på sej din nöd!
Vill din själ sej dra tillbaka
för att ha en ostörd frid?
Se, han drog sej inte undan
när det gällde kamp och strid.

3. Skäms du för hans arma vänner,
kan blott fel hos dem du se?
O, då skäms du ju för honom,
som är vän till syndare!
Men besinna nu på allvar:
vem är han och vem är du?
Han är Herren Gud allsmäktig,
du ett ringa stoftkorn ju.

4. Hör, ja, hör vad själv han säger:
"Den som blyges vid mitt ord,
se, för honom skall jag blygas
inför himmel och för jord.
Men den som mitt namn bekänner
inför mänskor, lyssna till:
för min Fader och hans änglar
jag hans namn bekänna vill."

5. Den ej vågar kan ej vinna.
Den är mot som ej är med.
Är du rädd att offra något,
träd då strax ur stridens led!
Har du hittills kunnat blygas
för din Frälsare så god,
blygs då ej att återvända
och bli salig i hans blod! 

söndag 11 maj 2014

Pris ske dej, Jesus, som nåd åt oss vunnit

Alt. koral:1. Pris ske dej, Jesus, som nåd åt oss vunnit!
Evig den prästvigning är som du fick.
Du med ditt blod som på korset har runnit
levande in i Guds helgedom gick.
Du åt oss vunnit en evig försoning,
vägen är öppen till himmelens boning.

2. Den som i Frälsarens blod blivit renad
må honom prisa med hjärta och röst!
Tillgång till Fadern kan ej bli förmenad
någon som äger i Jesus sin tröst.
Fröjdas med bävan, ja mitt under gråten:
himlen är öppen, vår synd blir förlåten!

3. Upp dit du gått du oss slutligen tage,
Jesus, med dej nu till Fadern vi går.
Du våra hjärtan med kärleken drage
dit, där de trogna sin nådelön får.
Giv oss den trösten, när hän vi skall fara,
att för oss himmelen öppen skall vara! 

 

onsdag 7 maj 2014

Hör, Himlasmed

.

1. Hör, Himlasmed:
se till mej ned.
Din milda nåd
vet alltid råd.
Jag tillber dej
som format mej.
Min Herre kär,
ditt verk jag är. 

2. Jag tillber dej
som helar mej.
Du som mej minns,
tack att jag finns!
Du solars kung,
för evigt ung,
bränn bort all sorg
ur hjärtats borg.

3. Bevara mej;
behov av dej
vi har var stund
på jordens rund.
Så, Jungfruson,
med himlens lån
fyll hjärtat mitt 
- för allt är ditt.
 

måndag 5 maj 2014

Ingen hinner fram till den eviga ron
Alt. koral (svensk folkmelodi):


Alt. koral, ganska lik den norska varianten som Sissel sjunger:
SÅNG OM ELDIGT BEMÖDANDE
ATT VINNA EVIG SÄLLHET

1. Ingen hinner fram till den eviga ron,
som sig ej eldigt framtränger.
Själen måste utstå en kamp för den tron,
varpå dess salighet hänger.
Porten kallas trång, och vägen heter smal,
hela Herrens nåd är ställd uti ditt val,
men här gäller tränga, ja, tränga sig fram,
annars är himlen förlorad.

2. Hindren är så många. Gör motstånd, min själ,
Satan dig nåden ej unnar.
Träng dig framom allt som vill hindra ditt väl,
överge grumliga brunnar.
Lyd ej varje röst som ropar: följ med oss!
Ty, min dyra själ, då måste du förgås.
Nej, för Jesu kärlek, jag råder och ber:
Strid i Guds kraft för din krona.

3. Härlighetens himmel är värd all din flit,
värd all din bön och din längtan.
Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit,
kronan förtjänar din trängtan.
Därför vakna upp och se dig flitigt om,
gör dig väl beredd till Herrens stora dom.
Bröllopskläder fordras av var och en själ,
som in i staden skall komma.

4. Aldrig blir du insläppt i himmelens land,
tro mig, o själ, vad jag säger,
aldrig kastas ankar på himmelens strand,
om du sann tro icke äger.
Tron skall rädda dig, såframt du räddas skall;
därför, käre, hör och res dig från ditt fall,
omvänd dig och tro Jesu ljuvliga ord.
Detta, ja, detta är vägen.

5. Hela vida världen Gud bjuder och ber:
Kämpa för sällhetens krona.
Herren dig av nåd denna skatt gärna ger,
låt dig med honom försona!
Himlafaderns hand är utsträckt till din själ,
Frälsarn klappar på, han ömmar för ditt väl,
nådens helge Ande vill störa din sömn.
Salig är du, om du vaknar. 

Käre Far i himlen
Käre Far i himlen,
tack att jag finns till.
Hjälp mej leva riktigt,
göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann,
//: låt oss få en framtid,
skyddad av din hand ://

Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat

1. Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat,
har oss besökt och våra bojor krossat!
Han salighetens horn upprättat har
i Davids släkt i dag för alla dar.

2. Vad heliga profeter har förkunnat
för länge sedan, har han nu oss unnat.
Han frälsar oss från fiendernas hot
och ifrån dem som hatfullt står oss mot.

3. Han tänker på förbundets rika gåva,
på den barmhärtighet han velat lova.
Han minns den ed som i förgångna dar
vår fader Abraham han svurit har.

4. Oss alla vill han göra fria, rena
att utan fruktan villigt honom tjäna
i helighet, rättfärdighet och frid
inför hans ögon all vår levnads tid.

5. Han sänt Johannes till att väg bereda
och Israel till Herren Kristus leda,
som bär vår skuld, oss renar i sitt blod.
Ja, Gud är nådig, kärleksfull och god.

6. Rättfärdighetens sol skall uppenbaras
och här för oss i dödens natt förklaras.
Så skall den leda oss på fridens stig.
O Gud i himlen, ära vare dig!

torsdag 1 maj 2014

Gud sin egen Son oss gav
1. Gud sin egen Son oss gav
nu i juletider,
därför sej ett lovsångshav
över jorden sprider,
därför hör vi än i dag
vad Guds Son oss lärde:
ge, ja, ge till Guds behag,
ge, och ge med glädje!

2. Ge åt Gud ditt hjärta hän,
ge och se din nästa,
ge din ovän och din vän,
ge dem av ditt bästa,
ge tills du blir tom och arm,
inget ska du mista,
ge tills du blir rik och varm,
rik när allt ska brista.Den som än är frisk och sund1. Den som än är frisk och sund,  
må för sådan gåva 
böja hjärta, håg och mun 
till att Herren lova,
tacka honom natt och dag  
med en härlig visa,
som oss ger till välbehag 
sundhet, ro och lisa. 

2. För när Herren mild och god 
ger oss hälsan kära,  
och därtill förnöjsamt mod,  
vad vill man begära 
mer i denna världen här? 
Helst när vi förbidar  
evig lust och ej besvär 
vid Guds högra sida. 

3. Vore jag som Salmon rik,
en som allting äger, 
därtill tappra hjältar lik 
i triumf och seger, 
men likväl med krankhet full,  
utan bot och lisa, 
ack, hur kunde makt och gull 
mej då gott bevisa? 

4. Stode än min duk och disk 
full med sköna rätter,  
villebråd och vin och fisk,  
som en rik framsätter: 
vad för nytta hade jag 
av så kräslig föda,
om jag både natt och dag 
lede värk och sveda? 

5. Sutte jag i ståt och prakt
utan vederlike, 
hade jämväl gränslös makt 
över land och rike,  
medan smitta jämmerlig  
sakta kroppen fällde,
ack, vad hjälpte mina krig
och mitt furstevälde? 

6. Bättre är ett stycke bröd,  
när man vandra vågar, 
än allt guld i överflöd, 
då oss fruktan plågar.
När jag mej kan äta mätt 
utan någon krämpa, 
låter jag en ringa rätt 
all min vällust dämpa. 

7. Dyrbar dräkt ej hjälper mej 
att behärskat bära
hat och hot som hopar sej
och vill sinnet tära. 
Hellre vill jag lycklig gå 
klädd i ringa kläder, 
än med värk och ängslan stå 
prydd i präktigt läder. 

8. Men nu felas ingenting, 
frisk jag än får vara,
så att jag kan gå omkring
värmd av solen klara.
Mina ögon kan se långt, 
mina öron höra 
himlens fåglar med sin sång 
Herrens lov utföra.

9. Händer, fötter, hjärta, själ 
inget avbräck lider,
mina sysslor kan jag väl 
på bestämda tider 
så uträtta, som sej bör, 
till Guds lov och ära,  
ja, till fröjd och nytta för
mej och många kära. 

10. Är det dag, så tar jag fatt
vad mitt kall bereder,  
men när det blir kväll och natt 
som till sömns oss leder, 
vilar jag i ro och frid, 
till dess solen klara 
väcker mej i rättan tid 
upp att verksam vara. 

11. Dej, min Gud, i varje stund 
vill jag tack frambära 
för den nåd och det förbund 
du mej velat lära: 
Fast jag med min syndaskuld  
har min rätt förlisat;  
har du dock, min Fader huld, 
mig allt gott bevisat. 

12. Giv, den tid jag lever här,  
till dess hälsan ändar, 
att jag må den gåvan kär 
väl och rätt använda: 
Hjälp att min helbrägda mun, 
med min själ och tunga, 
måtte varje dag och stund 
lov och pris dej sjunga! 

13. Håll mej än vid krafter opp, 
när mej åldern trycker, 
till dess döden sist min kropp  
ner i graven rycker. 
Då skall all min bräcklighet  
bort med allt försvinna, 
och en evig härlighet 
ska jag hos dej finna!

O hur lycklig är ej den

Vulpius´ koral i Bachs version:


Vulpius´ koral i allsångsversion:


The Parish Choir 1850 efter Thibault av Navarra på 1200-talet:1. O hur lycklig är ej den
som sin Jesus funnit,
äger honom till sin vän,
frid i honom vunnit!
Ty av allting på vår jord
är blott ett nödvändigt:
äga Jesus och hans ord
som sin del beständigt.

2. Vad är ära, rykte, guld?
Stoft, som snart försvinner.
Verklig frihet från all skuld
vi i Jesus finner!
Vad man än ifrån oss tar:
lycka, hälsa, vänner,
har vi dock det bästa kvar:
Herren själv oss känner.

3. Jesus, du min skatt, min sköld,
klippa, borg och fäste,
ljus i mörker, sol i köld,
vän den allra bäste,
lugn i stormen, hjälp i nöd,
tröst i sorg och smärta,
kraft i svaghet, liv i död,
dej tillhör mitt hjärta!

4. Två mej i ditt dyra blod
ren från synder alla,
fyll min själ med himmelskt mod,
hjälp mej att ej falla.
Led mej med din käpp och stav,
var mitt allt i alla,
väck mej sist ut ur min grav
och till himlen kalla!