onsdag 29 mars 2017

Hit kom en hälsning hög och stor1. Hit kom en hälsning hög och stor
från Gud som aldrig sviker,
att han som i det höga bor
i härlighetens rike
vårt kött och blod här vill ta på
och bland oss gå,
en nyhet utan like!

2. Till Nasaret Guds ängel går,
in till en jungfru träder.
Hon om den frälsning höra får,
som lovats hennes fäder.
Ja, se hur änglahälsningen
från himmelen
förskräcker, fast den gläder:

3. Var hälsad, du välsignade
som Gud fått rikt benåda,
du föda ska din Frälsare
och i din famn den skåda
som sträcker ut sin kungastav
från hav till hav
och evigt ska få råda.

4. Guds kraft ska överskygga dej
och Anden från det höga
med gränslös nåd ska sänka sej,
med kraft du anat föga,
och Jesus är hans stora namn,
som i din famn
ska se ditt modersöga!

5. O Jesus, låt din Ande nu
med kraft mej överskygga!
Bered mitt hjärta, så att du
din boning där kan bygga!
På detta sätt lär också mej
att motta dej
och ej tillbaka rygga!

6. Så ska din himmel i mej här
med Andens kraft begynna,
ja, hjärta, själ och allt begär
ska glatt mot målet skynda,
tills jag hos dej, för evigt rik,
får bli dej lik
och aldrig mer ska synda!

  

Lille David, spela på harpa
//: Lille David, spela på harpa, halleluja! ://

1. David var en herdegrabb,
med sten och slunga var han snabb.
Lille David, spela på harpa...

2. Josua var son till Nun,
han blåste ner murar med basun.
Lille David, spela på harpa...

söndag 26 mars 2017

Löftena kan inte svika


1. Löftena kan inte svika,
nej, de står evigt kvar!

Jesus med blodet beseglat
allt vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror ska finna:
löftena de står kvar!

2. Gör såsom Abraham gjorde:
blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar
växer din tro, ditt hopp!
Himmel och jord må brinna...

3. Tro när det mörknar på färden,
solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan
strålar en morgon klar!
Himmel och jord må brinna...

4. Tro när dej världen förföljer.
Med dej i ugnen het
vandrar en gudason härlig,
prövade själ, det vet!
Himmel och jord må brinna...

5. Tro när dej vännerna sviker,
tro när blott en står kvar!
Jesus, din vän, ska dej följa
alla, ja, alla dar.
Himmel och jord må brinna...

6. Tro under allt som dej möter,
snart du ju hemma är!
Då ska i åskådning bytas
det som du trodde här.
Himmel och jord må brinna...

tisdag 21 mars 2017

Jag ville vara i Betlehem
 

1. Jag ville vara i Betlehem 
och se vad herdarna såg; 
se grottan, djuren och allra helst 
se krubban där Jesus låg. 

2. Han föddes fattig i hemlighet 
och himlen fylldes av sång; 
för himlen visste att han var Gud 
och mänska på samma gång.


©Margareta Melin (publ. med förf:s tillstånd)

lördag 18 mars 2017

Ta en stund med Jesus


Ta en stund,
ta en stund,
ta en stund med Jesus.
Hör hans ord,
lyssna i bön!
Vi bor ej här för alltid.

1. Min Herre kallar,
han kallar i sitt ord,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

2. Träden ska falla
och syndens träl få skälvan,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

Josua ledde slaget vid JerikoJosua ledde slaget vid Jeriko, Jeriko, Jeriko,
Josua ledde slaget vid Jeriko,
då när murarna föll ner.

1. Du kan tala om domaren Gideon,
du kan tala om kungen Saul,
men ingen är som gamle Josua,
där i slaget vid Jeriko.

Josua ledde slaget...

2. Upp mot murarna runt Jeriko
marscherade de fram,
"gå, blås i hornen", sa han då,
"så är saken snart i hamn".

Josua ledde slaget...

3. Och så började hornen ljuda klart,
ja, trumpeter fler och fler,
sen gick allihop sju varv kring stan,
och se, murarna föll ner!

Josua ledde slaget...

torsdag 16 mars 2017

Nu vill jag sjunga om modersvingen1. Nu vill jag sjunga om modersvingen, 
som beskyddar i nödens tid. 
Nu vill jag vila vid modershjärtat; 
där blir jag stilla, där får jag frid. 
Det modershjärtat har ej sin like 
i trofast kärlek, det ser jag nog. 
Vem fattar höjden, vem mäter djupet 
utav dens kärlek som för oss dog? 

2. Den modersvingen har ljuvlig skugga, 
när solen bränner min arma själ. 
Den modersvingen har varma fjädrar, 
när stormen viner kring mig jämväl. 
Det modershjärtat har ej sin like...

3. Jag är i oro, i ständig fara, 
jag är i mörker, men litar på
den modersvingen, det modershjärtat,
är trygg så länge jag har de två.
Det modershjärtat har ej sin like...

4. Så vill jag glömma all livets smärta, 
all tidens oro, allt jordens ve 
och tyst mej gömma invid det hjärta, 
vars nåd och godhet jag nu fått se.
Det modershjärtat har ej sin like... 

Min rättfärdighet är Jesus

1. Min rättfärdighet är Jesus, 
han blev gjord till synd för mej. 
Utan honom allt mitt eget
under domen är i sej.
Vad jag är och har ej gäller 
inför Gud i minsta mån, 
ty ett gott behag han finner 
endast i sin käre Son. 

2. Men i honom - vilket under! - 
jag rättfärdig står för Gud, 
ren och helig och fullkomlig 
i hans egen dyra skrud, 
färdig att den stund han kallar 
gå i himlens glädje in, 
viss på grund av Ordets löften
att hans salighet är min. 

3. Må jag då, o Jesus, leva 
endast av och genom dej, 
alltid vara i dej funnen, 
vid din vilja hålla mej! 
I mej själv är jag förlorad, 
en som helt förirrat sej, 
ändå helt benådad, salig, 
helt rättfärdiggjord i dej! 

4. Låt mej ej av mänskotycken, 
mänskomeningar bero, 
ej i någon självgjord bättring 
söka eller finna ro! 
Jesus, lär mej alla stunder 
se på dig och bara dej, 
ej på nådens verk inom mej,
blott på nåden utom mej! 

5. Sköt mej såsom bäst du finner, 
led mej vilken väg du vill, 
om jag under alla skiften,
Herre, dej får höra till, 
och när här min vandring slutar
får i tron gå hem till dej,
för att där din nåd besjunga
som här varit nog för mej. 

Hemma, hemma får vi vila

1. Hemma, hemma får vi vila 
efter slutad kamp och strid. 
Hemma, hemma hos vår Fader 
väntar oss en evig frid. 
Därför glatt vi vandrar framåt, 
löftesordet sviker ej, 
och vi kämpar inte heller
för ett ovisst mål, o nej! 

2. Målet ligger ju framför oss, 
vägen är ej heller lång, 
fastän den går ner i djupet
och i mörker mången gång. 
Jesus slagit sig igenom, 
vilken tröst för oss däri! 
Genom honom, genom honom 
övervinner också vi.  

3. Därför upp, ni trötta händer,
upp, ja, upp, ni matta knän!
Och ni mörka otrostankar
och ni tvivel, vik nu hän!
Ordet säger ju att tiden,
väntanstiden är så kort,
fastän våra arma hjärtan
detta ständigt glömmer bort.

4. Lite mera eller mindre
här av jordens nöd och lust,
det betyder ju så föga
när vi hunnit hemmets kust.
När vi frälsta ser tillbaka
på vårt korta vandringståg,
vad, om lite mera solsken
eller moln däröver låg?

5. Hemma får vi ändå vila,
vila ut i Jesu famn 
efter alla vedermödor 
både med och utan namn. 
Där skall ingen fruktan vara, 
ingen oro, ingen nöd, 
ingen frestelse och plåga, 
inga tårar, ingen död. 

6. O, så låt oss ej förtröttas, 
låt oss, medan än är tid, 
verka Herrens verk på jorden, 
om än under kamp och strid! 
Ty på mödan följer vilan 
som en ljuvlig nådelön, 
och vårt verk är ej förgäves, 
då ju Herren hör vår bön. 

7. Hemma, hemma får vi vila, 
vare det vårt fältrop här, 
medan striden ännu varar, 
ja, när den som hetast är! 
Låt oss ropa till varandra, 
när vi möts, vad än som sker: 
»Hemma, hemma får vi vila!» 
O, vad önskar vi då mer?

söndag 12 mars 2017

Hans kropp är inte död men helt förvandlad
1. Hans kropp är inte död men helt förvandlad
och oberoende av rum och tid.
Han överför sitt hjärtas eld till andra,
och där den brinner upphör döden, allt får liv.

2. Hans kropp är inte död men helt förvandlad
och oberoende av rum och tid.
Han andas på de sina här i tiden
och andas genom dem förlåtelse och frid.

©Text: Margareta Melin, publicerad med tillstånd.

lördag 11 mars 2017

Trång är porten till livet
Trång är porten till livet
som för barnet i födandets stund.
Trångmålet vändes i glädje
och sorgen i sång.


©Text: Margareta Melin, publicerad med tillstånd.

söndag 5 mars 2017

Upp, vakna, ni mänskor alla

 

1. Upp, vakna, ni mänskor alla! 
Det lider mot domedag. 
Basunen ska snart er kalla 
till dom efter Herrens lag. 
Och människans Son ska komma 
i ära och härlighet 
att döma onda och fromma 
i helig rättfärdighet. 

2. Se, uppbrottets tid är nära 
och döden oss budskap bär: 
nu hjälper ej glans och ära, 
den rike står maktlös här. 
Vår ungdom, vår kraft och hälsa 
förgår, och vårt liv är kort. 
De kan oss mänskor ej frälsa,
vi kallas till domen bort. 

3. Upp därför, ni mänskor alla, 
som lever i nådens tid, 
låt stolthet och högmod falla, 
nu gäller det själens frid. 
Ty den som sej gärna vill tänka 
ett saligt liv hos Gud, 
sitt liv åt Herren ska skänka 
och lyda hans helga bud. 

4. Guds ord är oss mänskor givet 
av nåd och barmhärtighet, 
att vara vårt ljus i livet, 
i döden vår salighet. 
Om ordet vi troget gömmer, 
det skänker oss hjälp och stöd, 
men om vi ovist det glömmer, 
vi lever i skuld och nöd. 

5. Ty den som Guds ord fått höra 
och sanningen dock försmått, 
som bättring ej velat göra 
och levat i synder blott, 
för sen ska hans ånger vara, 
när domen en gång är fälld, 
för då ska Kristus förklara: 
Gå bort till en evig eld!

6. Jag hungrade, säger Herren, 
då räckte du ej ditt bröd. 
Jag törstade, du gick fjärran 
och aldrig en dryck mig bjöd. 
Du såg mig av sorger slagen, 
sjuk, hemlös och naken gå. 
Jag var i fängelse tagen. 
Du sökte mig ej ändå. 

7. Och du ska förgäves svara: 
Jag kände ej, Herre, dig. 
När såg jag i nöd dig vara? 
När sökte du hjälp hos mig? 
Då ska du få höra orden: 
Gå bort till de dömdas ort! 
Vad du den minsta ej gjorde, 
det har du för mig ej gjort. 

8. Hjälp, Frälsare, och bevara 
din dyrbara egendom, 
att vi ej må vilse fara 
och drabbas av sådan dom. 
Än varar ju nådatiden 
och den som ger nåd är du. 
Må innan dagen är liden 
vi finna din frid ännu. 

9. O salighet utan like, 
o ljuvliga frid och ro, 
som råder i himlens rike 
där en gång ditt folk får bo. 
Så lär oss att helt försaka 
all jordisk fåfänglighet,
ja, lär oss att be och vaka, 
var hos oss i evighet!

fredag 3 mars 2017

Möda, sorg och plågor
1. Möda, sorg och plågor,
ångestfyllda frågor,
synd och dödens kval
ska mej inte skilja
emot Jesu vilja
från hans trognas tal.
Frid han ger,
för mej han ber,
i sin famn han tar mej åter
och min synd förlåter.

2. Nu all sorg jag kastar
som min själ belastar,
Jesus, i din famn.
Väl du sörjer för mej,
tröstar mej och hör mej,
leder mej i hamn.
Med ditt blod
du, Jesus god,
mej från alla synder renar
och med dej förenar.


 


torsdag 2 mars 2017

Tack, min Gud, för att jag vaknarAlt. koral (folkmelodi):Tack, min Gud, för att jag vaknar
frisk och glad till en ny dag!
//: Din är dagen, din är solen,
din är jorden, din är jag :// 

©Text: Margareta Melin 1971 (36 år), publ. med tillstånd
Musik: Lars Åke Lundberg, alt. folkmelodi från Älvdalen