söndag 20 oktober 2013

Gör det lilla du kanAlt. melodi:1. Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,
snart de dyrbara tillfällen flyr.
Efter vår kommer höst
och på dag följer natt,
då kanhända ej morgonen gryr.
O var flitig att så,
medan ännu är tid,
så att skörden kan mogna i frid!

2. Gör det lilla du kan
och se inte därpå
att så ringa, så litet det är.
För hur skulle du då
väl med lust kunna gå
dit din Mästare sänder dej här?
Är det uppdrag du fått
än så ringa i sej,
o, var nöjd att han gav det åt dej!

3. Gör det lilla du kan,
lägg ditt hjärta däri,
gör det allt för din Frälsare blott,
och var viss att han ska
inte döma som vi,
blir det fråga om stort eller smått!
Se, han själv gör ju allt,
vad betyder det då
om han ställt dej i led med de små?

4. Gör det lilla du kan

och besinna att Gud
hos oss alla blott trohet vill se!
O så gläds att få gå
med hans ringaste bud
och att själv han all hjälp vill dej ge!
Vilken fröjd, om en dag
han ock säger till dej:
"Vad du gjorde, det gjorde du mej!"

lördag 19 oktober 2013

När han kommer, när han kommer


1. När han kommer, när han kommer
att samla de sina,
sina kära, sina trogna
en gång i sin famn,
liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa 
i hans krona för evigt
och prisa hans namn.

2. Till sitt rike ska han samla

de pärlor han vunnit,
sina vänner ska han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa
i hans krona för evigt 
och prisa hans namn.

3. De små barnen, de små barnen,

som älskar sin Jesus,
som juveler ska han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa
i hans krona för evigt
och sjunga hans namn.

fredag 18 oktober 2013

Mitt hjärta ständigt sjunger

1. Mitt hjärta ständigt sjunger,

det kan ej låta bli.
Från alla tunga bördor
har Jesus gjort mej fri.
Jag sökte länge ro och frid
och fann dem inte här,
men nu i Jesus själens strid
och ängslan ändad är.

2. Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Jag längtar att få lära
den nya melodi,
som en gång med ett mäktigt brus
likt starka böljors svall
till Lammets lov i Faderns hus
förklarad klinga skall. 

torsdag 17 oktober 2013

Om din synd än är blodröd

1. //: Om din synd än är blodröd
ska den bli så vit som snö ://
Om den är röd som purpur,
ska den bli som ull.
Om din synd än är blodröd,
om din synd än är blodröd
ska den bli så vit som snö,
ska den bli så vit som snö.

2. //: Hör den röst som dej kallar
och kom åter till din Gud! ://
Är ej hans nåd oändlig
som hans kärleks djup?
Hör den röst som dej kallar,
hör den röst som dej kallar,
och kom åter till din Gud
och kom åter till din Gud.

3. //: Han förlåter dej synden
och han minns den aldrig mer. ://
Vänd er till mej, ni alla,
säger Herren Gud.
Han förlåter dej synden,
han förlåter dej synden
och han minns den aldrig mer,
och han minns den aldrig mer.Text: Fanny J Crosby (1820-1915) efter profeten Jesaja
Musik: William Howard Doane (1832-1915)

måndag 7 oktober 2013

När den evigt klara morgon gryr


1. När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid
och då sabbat uti himlen ringes in,
skall ock jag med Herrens folk igenom pärleporten vid
gå att ta den plats som utav nåd blev min.
När Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
skall ock jag för vita tronen glad framgå.

2. Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.
När Guds röst...

3. Och då glädjen brusar väldig uti sång och harpospel
och vår konungs härlighet blir skönt förspord,
skall ock jag, fast intet i mig själv, av nåd få taga del,
dubbelt säll att höra Jesu välkomstord.
När Guds röst...

Vilken salighet stor
1. Vilken salighet stor
som i himmelens kor
Herren Jesus de sina berett!
Genom tron vi nu ser
vad i himmelen sker,
efter ordet som Herren oss gett.

2. Man ser stora och små
i Guds åsyn där stå,
i den himmelska staden så skön.
Där är alltid nytt år
och en blomstrande vår,
allt förenas i kärlek och bön.

3. Denna härliga stad
borde göra mig glad,
då jag hoppas få bo där en gång.
Den har rymliga hus,
den är strålande ljus
och tolvtusen stadier lång.

4. Lika stor är dess bredd,
majestätiskt beredd,
lika svindlande är ock dess höjd.
Ej är någonsin spord
sådan stad på vår jord,
med en evig och ovansklig fröjd.

5. Alla helgon går fram,
faller ned för Guds Lamm,
och han säger: "Min älskade brud,
du är ljuvlig och täck,
utan skrynkla och fläck
i din snövita, fotsida skrud."

6. Där hörs harpor och sång,
där blir tiden ej lång,
Herren Jesus är mitt ibland dem.
Ingen klagan och nöd,
ingen suckan och död
finnes mer i de saligas hem.

7. Vilken sabbatsro där,
vilken vila så kär
står ej åter i himmelens höjd!
Där Guds barn finner ro,
där behövs ingen tro,
ty i åskådning har de sin fröjd!

8. Pris ske Lammet som dog
på ett kors och som drog
ut ur djupet min fattiga själ,
nu med omsorg och flit
för att hjälpa mej dit
han mej prövar och fostrar så väl.

9. O min Frälsare blid,
i mitt eländes tid
var mej nära, förklara ditt namn!
Så jag hoppas att få

till Jerusalem gå,
jag vill dö i din trofasta famn!

söndag 6 oktober 2013

Sorgen och glädjen de vandra tillsammanAlt. koral från Danmark (OBS! finns ej i svenska psalmboken!):Alt. koral från Norge (OBS! finns ej i svenska psalmboken!):
1. Sorgen och glädjen de vandra tillsamman,
medgång och motgång här tätt följas åt.
Skyar och suckan med solsken och gamman
skifta alltjämt på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull
stoft är och mull.
Himlen allen är av salighet full.

2. Nyckfull är lyckan till ynnest och tycke,
sorgen tar säte i konungens barm.
Ofta ett bröst under kosteligt smycke
gömmer sin oro och hemliga harm.
Var man har sitt:
hårt eller blitt.
Himlen allena är sorgerna kvitt.

3. Välde och rikedom, visdom och ära,
ungdom och hälsa i blomstrande år
högt över allt sina huvuden bära,
yvas och vissna och bida sin bår.
Sist skall också
allting förgå,
himmelens salighet ensam bestå.

4. Skönaste rosor på törnbusken glöda,
ljuvaste örter ha tärande gift,
kinden kan blomstra, fast hjärtat vill blöda,
sällsamt kan skickelsen ändra sin skrift.
Brusande skär
hota oss här,
himlen allena oss trygghet beskär.

5. Ångest skall föda det hopp som oss gläder,
plåga skall vändas i hälsa och bot,
armodet skrudas i rikaste kläder,
svagheten resas på fastaste fot.
Ondskan skall stå
fängslad i vrå.
Detta allena kan himlen förmå.

6. Hur än min lycka och lott kunna falla,
efter Guds vilja de falle mig till.
Avund må tömma sin giftiga galla,
världen bedriva sitt ränkspel därtill.
Sorgen skall dö,
sällhetens frö
springa i blomma på himmelens ö. 

lördag 5 oktober 2013

O du som skapat stjärnors här
1. O du som skapat stjärnors här,
du världens Ljus som evigt är,
du världens Frälsare, oss hör
när fram till dig vår bön vi för!

2. O du som sorg däröver bar
att världen så förlorad var,
åt syndare din hjälp du bjöd
då du tog på dig deras nöd.

3. När tiden mot fullbordan led,
du kom till oss från himlen ned.
Ifrån din Faders hus du for,
en jungfru fick du här till mor.

4. Du göt för världens skuld så svår
ditt rena blod ur djupa sår.
Som offer du till korset gick
och liv och frälsning där vi fick.

5. När världens sista tider gryr,
fiender samlas, vänner flyr,
du världens Domare, vi ber:
bered oss tills din dag vi ser!

*6. Ära ske Fadern och hans Son,
Guds Ande god i samma mån!
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet!

Latinsk 800-talshymn "Creator alme siderum"

fredag 4 oktober 2013

Den store läkaren är här

1. Den store läkaren är här,
den kärleksfulle Jesus.
Hans budskap liv och hälsa är,
så lyssna då till Jesus!
Ljuvaste ton i änglars musik,
ljuvaste namn med klang så rik,
ljuvaste sång som ingen är lik:
sången om Herren Jesus.

2. Han är det heliga Guds Lamm,
den törnekrönte Jesus,
som bar vår synd på korsets stam,
så sjung om Herren Jesus!
Ljuvaste ton i änglars musik...

3. Förlåtelse för allt du får
i tron på Herren Jesus,
så gå till himlen i hans spår
och kronan vinn hos Jesus!
Ljuvaste ton i änglars musik...

4. Bekymmer, tvivel måste fly
för frälsarnamnet Jesus.
Var dag den fröjden är som ny
att höra namnet Jesus.
Ljuvaste ton i änglars musik...

5. Du broder, stäm i sången in
och prisa namnet Jesus!
Du syster, Frälsaren är din,
sjung även du om Jesus!
Ljuvaste ton i änglars musik...

6. Och även barnen, stora, små
som älskar namnet Jesus,
får mitt i sångarskaran stå
och prisa Herren Jesus.
Ljuvaste ton i änglars musik...

7. Och då till sist kring Lammets tron
vi samlas hos vår Jesus,
vi sjunger i en högre ton
om Jesus, Herren Jesus.
Ljuvaste ton i änglars musik...

tisdag 1 oktober 2013

Behåll oss, Herre, vid ditt ord

1. Behåll oss, Herre, vid ditt ord!
Försvara själv din svaga hjord
mot dem som går med trots och hån
i kamp mot Jesus Krist, din Son!

2. Låt se din makt, o Jesus kär,
som alla herrars Herre är,
och hjälp din arma kristenhet,
så tackar vi i evighet!

3. O kraftens Ande, ren och god,
ditt folk giv endräkt, frid och mod!
Hos oss i nöd och död förbliv
och för oss till ett evigt liv!

Text: Martin Luther "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort", övers. 1921, ngt bearb. A.H. 2012
Musik: Martin Luther 1542 (59 år)

Var hälsad, sköna morgonstund

Alt. koralversion: *1. Var hälsad, sköna morgonstund,
som av profeters helga mun
beskrevs i löftesorden!
Du stora dag, du sälla dag,
då himlens nåd och välbehag
ännu besöker jorden!
Unga
sjunga
vill med gamla,
sej ska samla
jordens böner
kring den störste av dess söner.

*2. Guds väsens avbild, och likväl
en mänskoson, så varje själ
till honom sig törs vända,
han kommer, följd av frid och hopp,
att vilsegångna söka opp
och hjälpa de elända,
värma,
närma
dem varandra
som sågs vandra
kärlekslösa
och ur usla brunnar ösa.

*3. Han tårar fälla ska som vi,
förstå vår nöd och stå oss bi
med kraften av sin Ande,
förkunna oss sin Faders råd
och sötman av en evig nåd
i sorgekalken blanda,
strida,
lida
dödens smärta,
att vårt hjärta
frid må vinna
och en öppnad himmel finna.

*4. Han kommer, till vår frälsning sänd,
och nådens sol, av honom tänd,
ska aldrig mer sej dölja.
Han själv vår herde vara vill,
så må vi honom höra till
och honom efterfölja,
nöjda,
höjda
över tiden,
och i friden
evigt rika
en gång få bli honom lika.Text: Johan Olof Wallin 1818 (39 år), bearb. A.H. 2016
Musik (="Koralernas drottning"): Philipp Nicolai 1599 (43 år)

Dig, ljusens Fader

1. Dig, ljusens Fader, vare pris:
jag fick till rikedom
det ord som gör den fromme vis
och gör den vise from.

2. Hur ljuvt, hur hjärtligt talar du
i detta dyra ord
till mig som går, ett barn ännu,
o Fader, på din jord!

3. Väl har naturens rika prakt
med tusen stämmors ljud
till min försagda tanke sagt
att du är stor, o Gud.

4. Din väldighet, ditt majestät,
ditt underfulla råd
jag såg i solens höga fjät
och gräsets minsta tråd.

5. Dock låg för mig din mening skymd,
ditt hjärta jag ej fann
och i en mörk, oändlig rymd
jag som ett stoft försvann.

6. Men gryning blev kring Sinai,
på Tabor uppgick dag,
och själen såg, från töcken fri,
din lag, ditt välbehag.

7. Förklarat för mitt samvete
stod helighetens bud.
Till hjärtat flöt hugsvalelse
med nådens milda ljud.

8. Och tidens kval fick sammanhang
med evighetens tröst,
och himlarösters återklang
blev hörd i jordiskt bröst.

9. O människa, det är dig sagt
vad Gud av dig begär.
Vad han uppå ditt hjärta lagt
din egen sällhet är.

10. I enfald och i ödmjukhet
håll dig till Herrens ord,
och låt, när du hans vilja vet,
hans vilja bliva gjord.

11. Du genom Kristus allt förmår,
som själv dig mäktig gör,
när dig hans Ande leda får
och dig hans kärlek rör.

12. Sann tro på Gud och på hans ord
och kraft att göra gott
och frid i himmel och på jord
är kristnas kall och lott.

13. Till denna lott, till detta kall
mig nåd, o Jesus, giv.
Då vet jag vad jag göra skall
att få ett evigt liv.

14. I dig är Faderns välbehag,
i dig vår salighet,
o Jesus Krist, i går, i dag
och i all evighet.