torsdag 30 augusti 2018

Har du vandrat över fälten1. Har du vandrat över fälten 
någon majdag klar och varm, 
har du sett den späda grönskan 
spira upp ur jordens barm, 
har du skådat lundens knoppning 
och den lösta flodens språng, 
har du lyssnat till den glada 
fågelskarans hemkomstsång? 

2. O, då vet du vad en vårdag 
i den höga norden är, 
och då anar du måhända 
vad det löftet innebär: 
”Ödemarken ska få glädjas, 
blomstra som en lilja än!  
Libanons och Karmels skönhet 
Herren själv ska ge åt den.” 

3. Också vi en sådan knoppning 
skåda fått med fröjd och hopp, 
löftesrik den späda brodden 
skjutit blyg ur jorden opp, 
Andens varma sommarfläktar 
örtagården ljuvt berört, 
turturduvans röst man åter 
här och där i bergen hört. 

4. Herrens är det stora verket – 
vilken mänska med sin kraft 
ger väl åt det minsta frökorn 
liv och växtlighet och saft? 
Över allt och över alla 
råder endast Herren Gud, 
vem han vill i nåd han väljer 
till sitt rikes sändebud. 

5. Han är rik utöver alla, 
rik i sina redskap med, 
må vi då med vördnad skåda 
vittnesskarans långa led! 
Varje tjänare sin gåva 
liksom sin mission har fått, 
mest han hos dem alla söker 
trofasthet i stort och smått.

söndag 26 augusti 2018

Nu är du förd, du lilla
1. Nu är du förd, du lilla,
till Herrens örtagård.
Ej längre gör dej illa
vår vinter, kall och hård.
Du står bland evigt unga
vid Guds och Lammets tron,
och salig får du sjunga
med barnets klara ton.

2. Jag unnar dej din lycka
och längtar dit i tro
där ingen sorg ska trycka
och inga törnen gro.
Där ingen blomma härjas
i Edens rosenvår,
dit har du nu fått bärgas
i stilla barnaår.

3. I bättre faderssköte
du där beskyddad är;
det blir ett saligt möte
när vi får råkas där
och med varandra skåda
Guds rikes härlighet,
och dela hemmet båda
hos Gud i evighet.

Jesus, min kung1. Jesus, min kung,
klippa så tung
som inte satan kan flytta,
allt från mitt dop
hör vi ihop,
du hör mitt rop,
sorger mot sånger blir bytta.

2. Världen, dess gunst
vet jag är dunst,
irrsken som blossar och blänker.
Mer är du värd,
dej fick jag kär,
Herre, mej lär
tacksamt ta mot vad du skänker!

3. Tätt intill dej
lutar jag mej,
sårad av synden, dessvärre!
Balsam så god 
blev mej ditt blod,
du ger mej bot,
Jesus, min Gud och min Herre!

4. Jesus i råd,
Jesus i dåd,
Jesus, min räddning i nöden,
provet du höll,
du är min sköld,
sol i all köld,
vägen och livet i döden!


Jesus, du är konung mitt ibland oss

Herren är min starkhet och min lovsång
//: Herren är min starkhet och min lovsång ://
//: Han blev mej till frälsning ://
Herren är min starkhet och min lovsång.

Stor är din trofasthet

Jubla, ni rättfärdiga
1. Jubla i rättfärdighet: 
Gud är god!
Kom att se och smaka det:
Gud är god!
Mera gott än vi förstår
av vår Faders hand vi får.
Nu vårt lov till honom går:
Gud är god!
Gud är god!
Gud är god!
Stäm nu alla in i sången:
Gud är god!

2. Blir det stormigt, mörkt och trångt:
Gud är god!
Till hans hjärta är ej långt;
Gud är god!
I hans närhet trygg jag är,
ondskan kan ej råda där,
därför sjunger jag så här:
Gud är god!
Gud är god...3. Mot oss arma syndare
Gud är god!
Mot den mest ovärdige 
Gud är god!
Hög som himlen välver sej
är hans nåd mot dej och mej.
Kom, han vill förbarma sej!
Gud är god!
Gud är god...

Vem vill mej anklaga
1. Vem vill mej anklaga
och till doms mej draga
upp på Sinai?
Synden jag bekänner,
mej till Jesus vänder,
han som gör mej fri!
Låt oss dra
till Golgata!
När mej Jesus vill försvara,
vem kan mot mej vara?

2. Vem vill mej fördöma?
Jesu blod som strömmar
sänker jag mej i.
Gud som aldrig väjer
dömer själv och säger:
"Den jag ser är fri,
ren och god
i Jesu blod."
Måste satan fly och fara,
vem kan mot mej vara?

I världen är så mörkt och tungt
1. I världen är så mörkt och tungt.
Vem ska nu ljuset tända?
Hur ska mitt hjärta mer bli lugnt?
Till vem ska jag mej vända?
Till vem i himmel och på jord,
om ej till dej allena?
Du, Jesus, har ju livets ord,
det eviga och rena!

2. Ditt ord, så fullt av tröstens ljud,
jag vill i hjärtat fästa:
för dem som älskar dej, o Gud,
allt tjänar till det bästa.
Den här sin börda tåligt bär
du styrker och du stöder,
och våndans tid som ändlig är
en evig sällhet föder.

3. Och nu jag överlämnar mej
i dina goda händer.
På korsets väg jag når med dej
till fridens ljusa stränder.
Om än till sista droppen ut
jag smärtans kalk ska tömma,
du åt din vän dock vill till slut
det goda vinet gömma.

Gud, ska din hjälp mej räckas
1. Gud, ska din hjälp mej räckas,
fast bönen är så matt?
Se mina händer sträckas
mot dej i sömnlös natt!
I tårar ögat vakar,
av ångest hjärtat slår:
jag livets fröjd ej smakar
och gravens ro ej får.

2. Jag suckar och jag kvider
och ingenting förstår.
Jag minns de gamla tider,
jag minns de forna år,
då Herrens hand mej ledde
i sanning och i nåd,
då jag i allt som skedde
såg Faderns visa råd.


3. Har han mej nu förskjutit,
är han ej god som förr?
Har han i vrede slutit 
barmhärtighetens dörr?
Ska nu den godhet ändas,
som var mitt hela hopp?
Ska nåden från mej vändas,
ska solen ej gå opp?

4. Fly bort, ni mörka tankar,
förtvivla ej, mitt bröst!
Nej, kasta hoppets ankar
i Herrens ord, vår tröst!
Från längst förflutna stunder
Guds trohets vägar märk,
betänk hans allmaktsunder,
ge akt på nådens verk!

5. Och säg när du bedrövas:
nu är min sorgetid,
jag nu av Fadern prövas,
dock är han lika blid.
Hans hand kan allt förvandla,
han är så mild som stor
och ska i kärlek handla
med den som hör och tror.

6. Så vill jag Gud åkalla
och till hans löfte fly,
när vågen börjar svalla
och stormen börjar gny.
Fast ögat ej utreder
hans djupt fördolda spår,
han dock de sina leder
som herden sina får.

För mej är livet Kristus
För mej är livet Kristus, döden vinst,
aldrig något skilja ska oss två.
Han i kärlek kallat mej,
jag vill vandra på hans stig,
för mej är livet Kristus, döden vinst.

lördag 25 augusti 2018

Jesus i mitt ställe står
1. Jesus i mitt ställe står,
vilken tröst och glädje!
Salighet och liv han ger,
fred med evigt värde.

2. Jesus i mitt ställe står,
det är ankargrunden.
Mina synders straff han led,
när han hårt blev bunden.

3. Jesus i mitt ställe står,
nu hans arv jag äger,
hela hans rättfärdighet
- mer än allt den väger.

4. Jesus i mitt ställe står,
fritt jag fram törs träda,
i tillbedjan falla ner,
alla änglar glädja.

5. Jesus i mitt ställe står
för den vita tronen,
därför i all evighet
ljuder lovsångstonen.

tisdag 14 augusti 2018

I denna sköna juletidAlt. melodi:


Alt. koral:1. I denna sköna juletid
bör alla sej förnöja
och bruka all sin konst och flit
för att Guds nåd upphöja.
Åt den som Gud i krubban lagt
vi vill av all vår själ och kraft
i anden oss få glädja.
Ditt lov ska höras, Jesus kär,
så vitt och brett i världen här
att mörkret måste bäva!

2. En liten son av Davids rot,
vår bror och Gud tillika,
för världens synders skull ju for
från fadershemmet rika.
Det var för svårt att tänka på
det slut vi annars skulle få,
det skar i Herrens hjärta,
och så i stor barmhärtighet
han kom till oss på jorden ned
att lindra all vår smärta.

3. Vårt lov och pris ska Herren ha,
fastän det är så ringa.
Hosianna och halleluja
ska hela livet klinga!
Guds ark nu i vårt läger är,
om fröjd och seger sjungs nu här,
mens hjärtat sej kan röra.
Vi sjunger om vad Gud oss gav,
ja, helvetet ska skaka av
att julens sånger höra.

4. Vi nu med salig visshet vet
att Gud står på vår sida,
han har ju sänt sin Son hit ned
för världens synd att lida!
Det vare vitt och brett bekänt
att Gud sin Son för oss har sänt
till jämmer, ve och våda!
Vem vill då inte vara glad
och följa med till Davids stad,
när Gud oss vill benåda?

5. Och blandas än min fröjdesång 
med suckar och med tårar,
jag mitt i korsets nöd och tvång
ser fram mot nya vårar.
När hjärtat är som mest beklämt,
har Herren glädjens harpa stämt,
så den kan bättre klinga,
för sorgsna hjärtan känner bäst
den salighet som julens fest
till människor vill bringa.

6. Halleluja, vår strid är slut,
så trösta dem som klagar!
Kan bitter snålhet hålla ut
i dessa glädjens dagar?
Sjung högt i sky och berg och skog:
Halleluja, nu har vi nog!
Vår fröjd är utan like!
Halleluja! Halleluja!
Guds Son är min, och jag får ha
med honom himlens rike! 

Då nådens röst får hjärtat röraAlt. (trol. mer ursprunglig) koralvariant:

Då nådens röst får hjärtat röra 
till känslan av din syndamängd, 
skall värdet hon tillintetgöra 
av din förmenta dygdelängd. 
Vad räddning kan väl fås, du arma, 
när Herrens lag utropar: Ve! 
Ej annan än: Gud, dej förbarma 
med nåd emot mej syndare!

torsdag 9 augusti 2018

Guds pånyttfödda och uppväckta själar
1. Guds pånyttfödda och uppväckta själar, 
möt nu vår Fader i sjungande hop! 
Herrens nyskapade, friköpta trälar, 
kom nu med lovsång och jublande rop! 
Låt nu vår Fader och världen få höra 
hur vi hans nåd mera känd vill få göra. 
Halleluja! Halleluja! 

2. Onda vi var och så hårda som stenar, 
hårda i hjärtat som marmor och stål. 
Det var Guds mäktiga styrka allena 
som fick oss frälsta och nådde sitt mål, 
lät oss av Anden i ordet förnimma 
Frälsarens levandegörande stämma. 
Halleluja! Halleluja! 

3. När vi vi fick höra vad Skaparen tänkte, 
då han bjöd hem oss som brutit hans bud, 
hur han oss allting i Medlaren skänkte, 
som gav sitt liv för sin Kyrka, sin brud, 
hur han oss älskar, trots synder så svåra, 
smälte vårt hjärta i kärlekens tårar! 
Halleluja! Halleluja! 

4. Vem vill nu Herrens utvalda anklaga? 
Gud oss i Kristus rättfärdiga gjort. 
Här finns välsignelsens fullhet att smaka, 
här är Guds nåd, här är himmelens port! 
Tron bröt igenom trots ångestens pilar, 
fann under korset sin fristad och vila. 
Halleluja! Halleluja! 

5. Inget kan änglar förundrade göra 
så som den frälsning som Herren kom på. 
Det var för alla så härligt att höra, 
himlens församling, den ropade då: 
Amen! Halleluja! Seger vi vunnit, 
Jesus sitt får, det förlorade, funnit! 
Halleluja! Halleluja! 

6. Upp då, ni troende, Herrens utvalda! 
Njut av den kärlek som Fadern oss ger! 
Gud är så god, era skulder betalda, 
håll er till honom, ja, vad som än sker! 
Tacka för nåden, den helt ofattbara: 
söner och döttrar till Gud får vi vara! 
Halleluja! Halleluja!

tisdag 7 augusti 2018

Har du börjat - se dej dej ej tillbaka1. Har du börjat — se dej ej tillbaka! 
Du är trygg, men bara hos din vän!
Har du fått Guds nåd i Jesus smaka, 
må av samma nåd du leva än! 

2. Livet öppnar sej i vårens stunder, 
mången glädjens ros du plocka får. 
Se blott till, att ej en orm därunder 
döljer sej och ger ett dödligt sår! 

3. Håll dej tätt och troget intill ordet, 
vad än fienderna säger då! 
Herren emot dem berett dej bordet, 
löftesordet, där du kraft kan få. 

4. Håll dig intill Jesus — stilla, stilla
som Maria vid hans fötter bliv! 
I hans närhet går dej aldrig illa, 
och i honom har du evigt liv.

fredag 3 augusti 2018

All tro och lit till Herren sättDET GYLLENE ABC

1. All tro och lit till Herren sätt,
för mänskors hjälp förgår så lätt.
Av otrohet är världen full,
Gud hjälper för förbundets skull.

2. Bed och arbeta, först som sist,
ett gott namn är en ädel kvist.
Du mister det för ting så små,
det är ej lätt att finna då.

3. Citronen sur oss detta lär:
baktaleri gör munnen tvär.
Håll tand för tunga när du kan,
och när du talar ut, var sann!

4. Döm inte den du gjort förnär,
för satan ler åt allt sånt där.
Den ringe skall du ej försmå,
allt högmod skall sin ände få.

5. En skatt dej kanske snart tillhör,
bli då ej stolt, men tänk dej för!
Ja, se ditt gods som lån från Gud,
och följ hans dubbla kärleksbud.

6. Fromhet och dygd och tukt också
du mer än guldet skatta må.
När guld försvann, man vet ej var,
så blir dock dygd och fromhet kvar.

6. Guds arma hjälp till Guds behag,
du själv behöver hjälp en dag.
Hur här än lyckan vänder sej,
stå fast, vad än som händer dej.

8. Har någon hjälpsam gjort dej gott,
så minns då både stort och smått!
En tacklös gärning blir så tung,
det känner både gammal, ung.

9. I unga år förkovra dej, 
arbete, studier undvik ej.
De ger en skön och ljuvlig lukt,
ty ungdoms sådd är ålderns frukt.

10. Johannes var så ung en man,
men bland apostlar äldst blev han.
Förakta ingen som är ung,
gör ingens höga ålder tung.

11. Känn noga efter när du tror
att du har fått en vän och bror.
I tal så många söta är,
men ändå svek i hjärtat bär.

12. Ler lyckan mot dej eller går,
ditt sinne du regera får,
så du ej viker hit och dit,
ty änden är ej början lik.

13. Med vrede ej din sak för an,
hon framgång då ej finna kan.
I vrede mången far med hast
och sen i ånger sitter fast.

14. När du blir lärd vad du ej kan,
var inte blyg, ty ära vann
blott den som lyssnat och följt med,
den intet lärt är allom led.

15. Om du skall döma, döm ej snart,
men vänta tills du ser allt klart.
Förhör först parterna för sej,
fäll rättvis dom, jag råder dej.

16. Prål, ståt nu bortlägg om du kan,
det skämmer kvinna liksom man,
ödmjukhet, godhet ha för sed,
den högt vill kliva faller ned.

17. Qvida och sorg så mången fann,
ej öka den, hjälp om du kan,
bele ej den som smärta får,
ty sten på börda är så svår.

18. Ros och beröm förblir ej där
man rosas vill och ros har kär.
Det skall man för det mesta se,
att självberöm ger spott och spe.

19. Se dej väl för, ont sällskap sky,
om du vill synd och laster fly.
I fromma, glada kretsar bliv,
så har du heder och gott liv.

20. Tvi dej som gläds åt andras fall, 
din lycka lika snart är all,
ty mången varit högt uppsatt,
som fallit ned och givit tappt.

21. Under stor träta, våld och kiv
för rikdom våga ej ditt liv.
Kom den med synd, med sorg den går,
rättfånget gods med frid består.

22. Vem är en sådan Gud som vår? 
I honom du en Fader får.
För Jesu skull du tas emot
när du dej vänder om i bot.

23. Xerxes förtröstade på makt,
men drabbades av stort förakt.
Om du vill vinna verklig fred,
se till att du har Herren med!

24. Ytterst dej lär det första bud:
att frukta och att älska Gud.
Och mot din nästa dej bete
som du vill att dej själv skall ske.

25. Zakarias lovsång med stor fröjd
sjung Herren Gud i himlens höjd,
för all hans nåd och trofasthet,
honom ske pris i evighet.

26. År efter år han väl dej gjort,
med hjälp i både smått och stort.
Gud är din frälsnings mål och grund,
så lova honom varje stund.

27. Är bönen stum, så lyssna då!
Med Ordet ska du Anden få.
Ja, håll dej till vad Herren sagt,
så står hans goda änglar vakt. 

28. Ömt vårdar han sej om din själ,
om kropp och ande lika väl.
Är han ditt liv, ditt A och Ö,
du tryggt kan leva eller dö!

Låt mej växa stilla