söndag 22 oktober 2017

Ande god, kom till oss in
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in,
Ande god, kom till oss in.

Vänta på Herren
Vänta på Herren, hans dag är nära,
vänta på Herren, ja, vaka och be.

Jag är viss om att jag
Jag är viss om att jag
Guds godhet ska få se
i de levandes land.
Ja, jag får se
Guds godhet redan här.
Var stark, hoppas på Gud! 

O Guds Ande, nu jag beder
1. O Guds Ande, nu jag beder
om det ljus som är från dej.
Dagen skymmer, natten breder
mörka skuggor över mej.

2. Låt mej se vad mej är givet,
visa mej vem Kristus är:
att hans död för mej är livet,
att han mina synder bär!

3. Påminn mej att blodet gäller
som en lösen för min själ,
att Guds lag mej inte fäller
och att allt är åter väl!

4. Håll mej genom bibelordet
alltid kvar i dopets nåd!
Föd min själ vid nattvardsbordet,

led mej i ditt visa råd!

5. Gör mej trogen, Gud, jag ber dej,
i den uppgift jag har fått,
tills av nåd hos dej du ger mej
bland de saliga min lott!

Ditt ord, o Herre, är den klara lykta1. Ditt ord, o Herre, är den klara lykta
som visar vägen genom dunkla snår.
Hur tider än må komma eller flykta,
den strålar lika härligt år från år.

2. Ditt ord är dagg för torra hjärtejorden,
det friska källsprång som ej sinar ut.
Ditt ord är huset med de rika borden,
vars goda gåvor aldrig ska ta slut.

3. Så hjälp mej höra och i hjärtat gömma
ditt ord, o Jesus, som du givit mej!
Låt det få trösta, ja, men också döma,
låt det mej lyckligt leda hem till dej!

lördag 21 oktober 2017

Guds rike är rättfärdighet, frid
Guds rike är rättfärdighet, frid
och glädje i den helige Ande.
Kom, Herre, öppna i oss
ditt rikes portar.

Mitt ljus Herren är
//: Mitt ljus Herren är,
mitt ljus och min frälsning,
på honom nu
förtröstar jag ://

I min Gud har jag funnit styrka


I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
//: Han har öppnat för mej en väg
och bytt min ängslan i jubelsång ://

Kristus, din Ande i oss

'


//: Kristus, din Ande i oss
är en källa med porlande vatten ://

Stanna här och vaka med mej
//: Stanna här och vaka med mej,
vaka och be,
vaka och be ://

Pris vare dej, o Jesus kär

 

1. Pris vare dig, o Jesus kär, 
för nådens dyra ord, 
som mer än guld och silver är
och allt på denna jord!

2. Ja, vad är ädelstenens glans 
och äkta pärlan själv 
mot Ordets sköna löfteskrans, 
mot livets klara älv! 

3. Det ger den döde liv på nytt 
och reser upp en böjd, 
vars nöd och sorg då blir förbytt 
i outsäglig fröjd. 

4. Ty nog och övernog det har 
för hela världens törst, 
var än den blivit uppenbar, 
ja, där den är som störst. 

5. O, kunde jag då, Herre kär, 
av hjärtat tacka dej 
för detta nådens ord, som är 
ett livets ljus för mej! 

6. Ja, ge det vingar, sänd det ut 
kring hela jordens rund! 
Förena alla folk till slut 
i nådens fridsförbund! 

7. Då hörs från söder och från nord 
en evig lovsångs ton 
till himlaskarans fröjd så stor 
inför din äras tron!

Jag sjunga vill för Gud en sång1. Jag sjunga vill för Gud en sång, 
för annars blir mej tiden lång. 
När det blir tyst om vännen kär
mitt hjärta så bedrövat är. 

2. En sång gör sorgsna hjärtat gott, 
om jag får nåd till detta blott: 
fullkomligt glömma bort mej själv 
och sköljas ren i nådens älv. 

3. O kärlekshav, du nådens flod, 
här kan en stackare få mod, 
som av sin synd är svag och skrämd, 
förföljd av Moses och beklämd. 

4. De blinda ser, de halta går, 
de döva hörseln återfår, 
de stumma talets gåva får 
och folket i förundran står. 

5. Spetälska får en renad kropp 
och döda väcks till livet opp, 
för dem som trycks av fattigdom
predikas evangelium. 

6. Visst är jag oren, kall och död, 
men här finns räddning ur all nöd, 
ty Jesus allt för mej gjort gott, 
jag dubbelt fått för varje brott. 

7. Vad har vi nu att lära här? 
Jo, hör, min vän, hur än vi är, 
så kan vi hjälpas, botas, ja! 
Vår Gud ske pris! Halleluja!

Gloria, gloria in excelsis Deo (Ära ära vare Gud i höjden)
Ära, ära vare Gud i höjden!
Ära, ära, halleluja, halleluja!

Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria, halleluja, halleluja!


Så vandrar vi all världens väg1. Så vandrar vi all världens väg,
den ena med den andra.
Vem än du är, nu överväg
varthän du snart ska vandra!
Du bygger hus, du vill ha ro:
se här det hus där du ska bo,
den bädd där du ska vila!

2. Se, graven öppnas och din vän
ner i dess djup försvinner.
Han kommer ej till dej igen,
men snart du honom hinner.
Snart vilar våra kalla ben
och sommarns fläkt och solens sken
ska dem ej mer uppliva.

3. Men han som oss till livet väckt
ska välta undan stenen
och liva med sin Andes fläkt
en gång de kalla benen.
Vid skenet av hans härlighet
ska ära och odödlighet
hans trogna barn bekröna.

4. O må vi här till Guds behag
så på hans vägar vandra,
att i vår Faders hus en dag
vi återser varandra!
Den frommes prövning är ej lång;

hans död är blott en övergång
till liv förutan like.

fredag 20 oktober 2017

Nu lägger jag min hand i din
1. Nu lägger jag min hand i din,
med dej min väg jag går,
och håller jag blott fast vid dej
jag säkert himlen når.

2. Nu lägger jag min hand i din,
och så är allting gott.
En bättre väg än den du går
blev aldrig någons lott.

3. Nu lägger jag min hand i din,
i nåd se till mej ner,
och säg till mej och alla här:
"Min frid jag ger åt er!"

Allt o Fader till din ära
1. Allt, o Fader, till din ära,
allt, min Gud, till ditt behag!
Kom att nu mitt hjärta lära
troget tjäna dej idag!
Kropp och själ jag ville ge dej,
allt för dej jag verka vill,
men då måste jag få be dej
ge mej nåd och kraft därtill!

2. Dej må prisa allt som andas,
Fader, Son och Ande god,
vi med änglaröster blandas
i en mäktig lovsångs flod.
Ja, må dina helgon lära
alla som på jorden bor
dej i allt och alltid ära,
bara du är god och stor!

torsdag 19 oktober 2017

En är Herren, en är tron
En är Herren, en är tron,
ett är dopet, ett är hans bord,
en är Gud som lever i allt.
Halleluja!

torsdag 12 oktober 2017

Pärlor skönaAlt. koral:1. Pärlor sköna,
ängar gröna,
skatter många jorden bär!
Vilka gåvor,
rika håvor
världen än kan rymma här,
en allena
dock den rena
pärlan utan like är.

2. Utan like
är Guds rike,
här i ringhetens gestalt.
Den det finner
allt han vinner,
skulle än han mista allt.
Vad han äger
mera väger
än var skatt av jordisk halt.


3. Ungdomsåren,
levnadsvåren
åt din Gud med glädje giv.
Tjäna stilla
i det lilla,
Herren Kristus trogen bliv,
och du vinner
när allt svinner
sist Guds rikes fulla liv!

[Psalmbokens tredje strof kan av upphovsrättsliga skäl inte återges här].

onsdag 11 oktober 2017

O Jesus Kristus, Gud och man

 

1. O Jesus Kristus, Gud och man
som över dödens välde vann
och frälste oss från syndens nöd
när du led korsets bittra död,
ack, i min sista stund mej stärk
och mina svaga suckar märk.

2. När jag blir förd i mörkrets dal
och erfar dödens kamp och kval,
ja, när ej tungan talar mer,
ej örat hör, ej ögat ser
och pulsen sakta tynar av,
så hjälp mej, du som livet gav.

3. När mitt förnuft ej mer förstår
och mänskohjälp ej mer förslår,
så kom, o Herre Jesus blid
och hjälp mej i min sista tid.
Förkorta, lindra mina kval
och lys mej du i dödens dal.

4. All fruktan bort ifrån mej driv
och med din Ande hos mej bliv.
Gör själen fri från jordens band
och ta emot den i din hand.
Och låt min kropp i ostörd ro
sej vila få i gravens bo.

5. En glad uppståndelse mej giv
och mitt försvar i domen bliv.
På mina synder inte tänk
men för din död mej livet skänk,
som du mej lovat i ditt ord,
så blir jag frälst och saliggjord.

6. Ja, syskon, sjung och bed med mej:
Gud, över oss förbarma dej,
lär oss att vörda ditt behag
och möta så din stora dag
med samvetsfrid och kristen tro,
så får vi sist en salig ro.

måndag 9 oktober 2017

När vi i högsta nöden står
1. När vi i högsta nöden står
och mänsklig hjälp ej mer förslår,
när ingen lösning vi får fatt
fastän vi grubblar dag och natt,

2. så är den enda tröst vi har
att gå till dej, vår Gud och Far,
och så i tro tillsammans be
om hjälpen bara du kan ge.


3. O Gud, vår Gud, vars ord vi fick,
till dej vi lyfter upp vår blick.
Du bäst vår nöd och fara vet,
vill visa oss barmhärtighet.

4. Du lovat höra dem som ber
i Jesu namn, ja, göra mer
än vi kan tänka eller be
för Jesu skull, vår Frälsare.


5. Förlåt vår synd, vårt överdåd,
ja, Herre, tänk på oss i nåd.
Till oss i vårt elände se,
och skynda att din hjälp oss ge.

6. Då ska vår glädje visa sej
när vi tillsammans prisar dej.
Gud, ge oss trohet mot ditt ord
och låt din vilja här bli gjord!


lördag 7 oktober 2017

Vad solsken är för den svarta mull
1. Vad solsken är för den svarta mull
är sann upplysning för stoftets frände.
Mer värt det vore än gods och gull,
om blott din Gud och dej själv du kände.
Trots mörka tider med hårda strider,
trots mörka tider dock ljus omsider
sej bryter fram, sej bryter fram.


2. Som örter blomstrar och säden gror
i varma dagar och ljusa nätter,
så livsupplysning ger skörd så stor,
hos unga hjärtan sin frukt den sätter.
Trots mörka tider med hårda strider,
trots mörka tider en dag omsider
med frukt går fram, med frukt går fram.

3. Vår Gud själv vittnar att ljus är gott,
som sanning älskas, så ljus ska trivas,
och sist, när livet sin ände nått,
ska ljusets seger till lycka givas.
Så efter strider går upp omsider,
går upp omsider den dag vi bidar
i Herrens namn, i Herrens namn.